Wymiany wirtualne jako forma kształcenia wspierająca rozwój umiejętności interakcji online

Main Article Content

Anna Pieczka

Abstrakt

Postępująca globalizacja i coraz powszechniejszy dostęp do internetu sprawia, że interakcje między uczącymi się języków obcych zachodzą już nie tylko w formie bezpośredniej, ale także online. Taka forma komunikacji charakteryzuje się specyficznymi właściwościami i wymaga odmiennych od tradycyjnych form nauczania. W niniejszym artykule ukazano, jak nowoczesna forma uczenia się, jaką jest udział w wymianach wirtualnych, pozwala na wykorzystywanie umiejętności charakterystycznych dla interakcji online określonych w dokumencie CEFR Companion Volume. Zaprezentowane badanie oparte jest na danych zebranych podczas polsko-włoskiej wymiany wirtualnej przeprowadzonej między Uniwersytetem w Turynie a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Analiza ilościowo-jakościowa wypowiedzi studentów uczących się języka włoskiego na poziomie A1, zgromadzonych podczas projektu, pozwoliła na stwierdzenie, że udział w wymianie wirtualnej był dla studentów okazją do wykorzystania różnorodnych umiejętności związanych z rozmową i dyskusją online, zdefiniowanych w dokumencie CERF Companion Volume. Wyniki badania wskazują ponadto, że ilość wypowiedzi uczestników projektu przewyższała minimum konieczne do zrealizowania wyznaczonych zadań oraz, że wykazali się oni wieloma kompetencjami w zakresie interakcji online przyporządkowanymi poziomowi A2, a więc przewyższającymi ich poziom biegłości językowej w zakresie języka włoskiego. Na tej podstawie można stwierdzić, że wymiany wirtualne są dla studentów angażującą formą nauki nawet na najniższym poziomie językowym, która pozwala realizować ich potencjał komunikowania się w języku docelowym, z wykorzystaniem umiejętności interakcji online.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pieczka, A. (2021). Wymiany wirtualne jako forma kształcenia wspierająca rozwój umiejętności interakcji online. Neofilolog, (57/1), 151-166. https://doi.org/10.14746/n.2021.57.1.10
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Belz J. A. (2003), From the Special Issue Editor. „Language Learning & Technology”, nr 7(2), s. 2–5. Online: http://dx.doi.org/10125/25193 [DW 08.09.2021].
 2. Bérešová J., Micallef A. (2020), Online Interaction Descriptors: A Tool for the Development of Tasks for Language Competences and Language Use. „Journal of Language and Cultural Education”, nr 8(3), s. 60–74. Online: https://sciendo.com/pdf/10.2478/jolace-2020-0020 [DW 08.09.2021].
 3. Cinganotto L. (2019), Online Interaction in Teaching and Learning a Foreign Language: an Italian Pilot Project on the Companion Volume to the CEFR. „Journal of e-Learning and Knowledge Society”, nr 15(1), s. 135–151. Online: https://www.je-lks.org/ojs/index.php/Je-LKS_EN/article/view/1618/1040 [DW 08.09.2021].
 4. Chun D. M. (2011), Developing Intercultural Communicative Competence through Online Exchanges. „CALICO Journal”, nr 28(2), s. 392–419. Online: https://www.jstor.org/stable/calicojournal.28.2.392?seq=1#metadata_info_tab_contents [DW 08.09.2021].
 5. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors (2018). Strasburg: Rada Europy. Online: https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989 [DW 08.09.2021].
 6. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors (2020). Strasburg: Rada Europy. Online: https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4 [DW 08.09.2021].
 7. Cunningham J., Vyatkina, N. (2012), Telecollaboration for Professional Purposes: Towards Developing a Formal Register in the Foreign Language Classroom. „The Canadian Modern Language Review”, nr 68, s. 422–450. Online: https://www.academia.edu/5020996/Telecollaboration_for_Professional_Purposes_Towards_Developing_a_Formal_Register_in_the_Foreign_Language_Classroom [DW 08.09.2021].
 8. Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 2003. Online: https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/attachments/ESOKJ_Europejski-System-Opisu.pdf [DW 08.09.2021].
 9. Dunne B. (2014), Reflecting on the Japan-Chile Task-Based Telecollaboration Project for Beginner-Level Learners. „TESL Canada Journal/Revue TESL du Canada”, nr 31(8), s. 175-186. Online: https://teslcanadajournal.ca/index.php/tesl/article/download/1193/1013/ [DW 08.09.2021].
 10. Fuchs C. (2019), Critical Incidents and Cultures-of-use in a Hong Kong-Germany Telecollaboration. „Language Learning & Technology”, nr 23(3), 74–97. Online: https://www.lltjournal.org/item/3122 [DW 08.09.2021].
 11. Gadomska A. (2019), Applying the CEFR Descriptors for Online Interaction and Mediation for the Design of Moodle Based TEFL Materials. „E-learning”, nr 11, s. 473–481. Online: https://us.edu.pl/wydzial/wsne/wp-content/uploads/sites/20/Nieprzypisane/29-APPLYING-THE-CEFR-DESCRIPTORS...-1.pdf [DW 08.09.2021].
 12. Guth S., Helm F. (2012), Developing Multiliteracies in ELT Through Telecollaboration. „ELT Journal”, nr 66(1), s. 42–51. Online: https://www.researchgate.net/publication/273370405_Developing_multiliteracies_in_ELT_through_telecollaboration [DW 08.09.2021].
 13. Helm F. (2014), Developing Digital Literacies Through Virtual Exchange. „eLearning Papers”, nr 38, s. 43–52. Online: https://www.academia.edu/12657065/Developing_digital_literacies_through_virtual_exchange [DW 08.09.2021].
 14. Janowska I. (2015), Europejski system opisu kształcenia językowego – treści i funkcje dokumentu, (w:) Lipińska E., Seretny A. (red.), Umiejętność rozumienia i tworzenia tekstów w świetle „Standardów wymagań egzaminacyjnych” oraz „Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego”: monografia zbiorowa. Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 17–30. Online: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/16141/janowska_europejski_system_opisu_ksztalcenia_jezykowego_2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y [DW 08.09.2021].
 15. Janowska I. (2020), Mniej niż A1…, czyli o kompetencjach użytkownika języka na poziomie pre-A1, (w:) Dąbrowski A., Kucharczyk R., Leńko-Szymańska A., Sujecka-Zając J. (red.), Kompetencje XXI wieku: certyfikacja biegłości językowej = Competences of the 21st Century: Certification of Language Proficiency. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 57–79.
 16. Langé G., Cinganotto L., Benedetti F. (2020), Interazione online: una sperimentazione italiana. „Italiano LinguaDue”, nr 1, s. 603–612. Online: https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/13948/13090 [DW 08.09.2021].
 17. Lewis T., O’Dowd R. (2016), Introduction to Online Intercultural Exchange and This Volume, (w:) Lewis T., O’Dowd R. (red.), Online Intercultural Exchange. Policy, Pedagogy, Practice. Abingdon: Routledge, s. 3–20.
 18. North B., Piccardo E. (2019), Developing New CEFR Descriptor Scales and Expanding the Existing Ones: Constructs, Approaches and Methodologies. „Zeitschrift Für Fremdsprachenforschung”, nr 30(2), s. 143–161. Online: https://www.dgff.de/assets/Uploads/ZFF-2-2019-01-North-Piccardo.pdf [DW 08.09.2021].
 19. Schenker T. (2012), Intercultural Competence and Cultural Learning Though Telecollaboration. „CALICO Journal”, nr 29, s. 449–470. DOI: 10.11139/cj.29.3.449-470. Online: https://journals.equinoxpub.com/CALICO/article/download/23720/19725 [DW 08.09.2021].