Refleksje w związku z książką Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refl eksji średniowiecznej. Konstancja 1414- -1418, redakcja Zbigniew Rau i Tomasz Tulejski, Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 451
PDF

Jak cytować

Uruszczak, W., & Górski, K. (2018). Refleksje w związku z książką Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refl eksji średniowiecznej. Konstancja 1414- -1418, redakcja Zbigniew Rau i Tomasz Tulejski, Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 451. Czasopismo Prawno-Historyczne, 67(2), 271–288. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.14

Abstrakt

Publikacja jest interesującym zamierzeniem badawczym. Jak wynika ze
„Wstępu” pióra Zbigniewa Raua chodzi w niej o przypomnienie wielkiego prawniczego i doktrynalnego sukcesu, jaki odniosło Królestwo Polskie pod rządami króla Władysława Jagiełły nad Zakonem Krzyżackim na forum międzynarodowego kongresu, jakim był sobór w Konstancji (1414-1418). Sukces ten w ogólności polegał na przekonaniu uczestników soboru, a tym samym świata chrześcijańskiego, że Zakon, prowadząc wojny przeciwko pogańskim Prusom i tworząc na zagarniętych ziemiach swoje państwo, zajmując przy tym ziemie należne Królestwu Polskiemu, działał bezprawnie. Naruszał bowiem zasady prawa naturalnego, którego normy zasadzały się na woli boże.
https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.2.14
PDF