Pressto.

Neofilolog

Analiza wybranych podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego w kontekście edukacji seniorów

Mariola Fiema, Iwona Janowska

DOI: https://doi.org/10.14746/n.2017.49.1.08

Abstrakt


The main aim of the article is to direct attention towards the specific educational needs of elderly people who are learning a foreign language. One of the main points of this paper is to describe seniors and present biological, psychological, cultural and social factors that affect their SLA (Second Language Acquisition) process. Course books used for the process of learning Polish as a foreign language have also been analyzed on the basis of their usefulness for seniors. The analysis of the course books was conducted on the basis of specially prepared criteria for the evaluation of language teaching materials.


Słowa kluczowe


glottogeragogika; senior; proces uczenia się/nauczania; ewaluacja materiałów dydaktycznych; podręcznik

Pełny tekst:

Bibliografia


Abramowska-Kmon, A. i in. 2014. Portret generacji 50 + w Polsce i w Europie. Wyniki badania zdrowia, starzenia się i przechodzenia na emeryturę w Europie (SHARE). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Czapiński J., Błędowski P. 2014. Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie. 2003. Warszawa: Wydawnictwa CODN.

Fabiś, A., Wawrzyniak, J. K., Chabior, A. 2015. Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Jaroszewska, A. 2010. „Kilka uwag na temat metodologii badań prowadzonych wśród osób w wieku senioralnym”. Neofilolog, 34: 253-254.

Jaroszewska, A. 2013. Nauczanie języków obcych seniorów w Polsce. Analiza potrzeb i możliwości w aspekcie międzykulturowym. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Klimczuk, A. 2012. Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok. Lublin: Wiedza i Edukacja.

Kic-Drgas, J. 2010. „Senior – (nie)zwykły uczeń w centrum zainteresowania glottodydaktyki”.

Lingwistyka Stosowana. Przegląd, 3: 197-209.

Kobylarek, A., Kozak, E. (red.). 2010. Starość u progu XXI wieku. Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec problemów starzejącego się społeczeństwa. Wrocław: Agencja Wydawnicza „ARGI” s.c.

Miodunka, W. T. (red.). 2004. Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne. Kraków: Universitas.

Miodunka, W. T. 2013. „Glottodydaktyka polonistyczna w rozwoju nauczania i badań polszczyzny w latach 1950-2012”. (w) 70 lat współczesnej polszczyzny – zjawiska, procesy, tendencje. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Mazurowi. (red. A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska). Lublin: Wydawnictwo UMCS: 681-710.

Pfeiffer, W. 2001. Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki. Poznań: Wydawnictwo Wagros.

Zych, A. 2012. „Globalne starzenie się oraz potrzeby społeczne, kulturalne i edukacyjne ludzi starych – wyzwanie dla uniwersytetów trzeciego wieku”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2(58): 158-164.

Podręczniki

Burkat, A., Jasińska, A. 2007. Hurra!!! Po polsku 2. Kraków: Prolog.

Burkat, A., Jasińska, A., Małolepsza, M., Szymkiewicz, A. 2010. Hurra!!! Po polsku 3. Kraków: Prolog.

Janowska, A., Pastuchowa, M. 2008. Dzień dobry. Katowice: Ś.C.E.R.

Lipińska, E., Dąmbska, E. G. 2007. Kiedyś wrócisz tu… cz. I: Gdzie nadwiślański brzeg. Kraków: Universitas.

Lipińska, E., Dąmbska, E. G. 2008. Kiedyś wrócisz tu… cz. II: By szukać swoich dróg i gwiazd. Kraków: Universitas.

Madeja, A., Morcinek, B. 2007. Polski mniej obcy. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Małolepsza, M., Szymkiewicz, A. 2007. Hurra!!! Po polsku 1. Kraków: Prolog.

Miodunka, W. T. 2006. Cześć, jak się masz?, cz. I: Spotykamy się w Polsce. Kraków: Universitas.

Miodunka, W. T. 2006. Cześć, jak się masz?,cz. II: Spotkajmy się w Europie. Kraków: Universitas.

Piotrowska-Rola, E., Porębska, M. 2012. Polski jest cool. Lublin: Wydawnictwo Episteme.

Stempek, I., Stelmach, A., Dawidek, S., Szymkiewicz, A. 2010. Polski, krok po kroku A1. Kraków: Glossa.

Stempek, I., Stelmach, A., Dawidek, S., Szymkiewicz, A. 2012. Polski, krok po kroku A2. Kraków: Glossa.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 68 PDF - 175

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Neofilolog - Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

ISSN (Print): 1429-2173 

ISSN (Online): 2545-3971