PRZYGOTOWANIE DO PRACY Z UCZNIAMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH: JĘZYKOWE NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE W PRAKTYCE NAUCZYCIELSKIEJ

Main Article Content

Katarzyna Karpińska-Szaj

Abstrakt

Adapting foreign language teaching to the requirements of studentswith special educational needs requires prior diagnosis of the developmentalpotential of the pupils concerned. Because of the educationaland rehabilitative character of foreign language learning in studentswith language and speech deficiencies, the diagnosis addresses thepossibilities of using foreign language learning in developing generaland linguistic competencies in both languages (native and foreign). Thearticle presents the aims of diagnosing linguistic communicative competenciesin the context of foreign language teaching. The differencesbetween speech diagnosis and diagnosis performed for the needs of foreignlanguage teaching are discussed, based on cases of pupils with deficienciesin their native language (Polish). The evaluation of the students’competencies involved reformulation as an instrument of linguistic diagnosis;learning strategies were also considered in the assessment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. Béguin, Ch. 2008. « Les stratégies d’apprentissage : un cadre de référence simpli-fié ». Revue des sciences de l’éducation 34(1): 47-67.
  2. Czaplewska, E., Milewski, S. (red.). 2012. Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  3. Gunia, G. 2006. Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  4. Karpińska-Szaj, K. 2013. Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością
  5. w szkołach ogólnodostępnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  6. Karpińska-Szaj, K., Paprocka-Piotrowska, U. 2014. « La reformulation en tant que stratégie d’apprentissage d’une LE: vers son exploitation dans des situations non-ordinaires ». Roczniki Humanistyczne LXII/10 Glottodydaktyka: 55-82.
  7. Krakowiak, K. 2006. „Pedagogiczna typologia uszkodzeń słuchu i osób nimi dotkniętych” (w) „Nie głos, ale słowo…”. Przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu. (red. K. Krakowiak i A. Dziurda-Multan). Lublin: Wydawnictwo KUL: 255-288.
  8. Martinot, C. 2012. « De la reformulation en langue naturelle, vers son exploitation pédagogique en langue étrangère: pour une optimisation des stratégies d’apprentissage » (w) Autour de la compétence d’apprentissage de langues: gestion des ressources métacognitives et cognitives. (red. K. Karpińska-Szaj, J. Zając). Synergies-Pologne 9: 63-76.
  9. Martinot, C., Gerolimich, S., Bosniak-Botica, T., Tutunjiu, E. 2012. « Un phénomène complexe d’acquisition en langue maternelle: le cas des relatives dans une perspective translinguistique » (w) La complexité en langue et son acquisition (red. U. Paprocka-Piotrowska, C. Martinot, S. Gerolimich). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL: 169-212.
  10. Podstawa Programowa z komentarzami. T. 3. 2009: Języki obce w szkole podstawo-wej, gimnazjum, liceum zasoby internetowe: http://www.lingwistyka.edu.pl /upload/materialy/167_podstawa_programowa_z_komentarzem_tom_3.pdf DW 20.08.2014.