NAUCZANIE ZDALNE NA KIERUNKU LINGWISTYKA STOSOWANA – MIĘDZY KONIECZNOŚCIĄ A WYBOREM

Main Article Content

Lucyna Krenz-Brzozowska
Hanka Błaszkowska

Abstrakt

W Instytucie Lingwistyki Stosowanej (ILS) jak na całym Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) zajęcia stacjonarne zostały zawieszone z dniem 11 marca 2019 roku wskutek ogłoszenia stanu pandemii i do chwili obecnej (kwiecień 2021) odbywają się w trybie zdalnym. Władze dziekańskie zezwoliły zarówno na asynchroniczne prowadzenie zajęć, np. droga mejlową, z wykorzystaniem wydziałowej platformy Moodle, jak i synchroniczne, początkowo z wykorzystaniem komunikatorów internetowych takich jak Zoom, MS Teams czy Skype. Obecnie synchroniczne prowadzenie zajęć dozwolone jest wyłącznie z użyciem MS Teams. Konieczność przestawienia się z nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne spadła więc zarówno na wykładowców jak i studentów nagle, powodując chwilową dezorganizację procesu nauczania. W krótkim czasie obie strony musiały jednak zorganizować się na nowo i podjąć nieznane dotąd wyzwanie nauki i nauczania całkowicie na odległość, mimo iż sama forma komunikacji przez Internet nie była przecież nowa. Z jakimi problemami to się wiązało i do jakich wniosków prowadzi przedstawia ten artykuł. Celem jego jest refleksja nad formą i realizacją nauczania zdalnego w ramach wybranych przedmiotów na studiach I i II stopnia lingwistyki stosowanej w ILS w roku akademickim 2019/20 i 2020/21 wypływająca z doświadczeń prowadzących te zajęcia autorek artykułu a także uczestniczących w nich studentów, oraz wyciągnięcie wniosków w zakresie efektywności tej formy nauczania oraz podnoszenia jakości kształcenia w ramach badanych przedmiotów.   

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Krenz-Brzozowska, L., & Błaszkowska, H. (2021). NAUCZANIE ZDALNE NA KIERUNKU LINGWISTYKA STOSOWANA – MIĘDZY KONIECZNOŚCIĄ A WYBOREM . Neofilolog, (57/2), 281-294. https://doi.org/10.14746/n.2021.57.2.8
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Atteslander P. (2008), Methoden der empirischen Sozialforschung. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
 2. Bałaban K. (2018), Nauczanie hybrydowe w nauce języków obcych. „Anuari de filologia. llengües i literatures modernes”, 8 (2018), s. 21–26.
 3. Böttcher R. (2013), Nauczanie hybrydowe – przyszłość nauki języków obcych. „Języki Obce Szkole”, 2, s. 92–97.
 4. Kautz U. (2000), Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München: Iudicium.
 5. Krajka J., Białek K. (2021), O stylach dydaktycznych w edukacji zdalnej w teorii i praktyce. „Języki Obce w Szkole”, 1, s. 5–15.
 6. Pałczyńska A. (2021), Godne polecenia narzędzia internetowe do nauczania słownictwa, gramatyki i tworzenia wypowiedzi ustnych. „Języki Obce w Szkole”, 1, s. 33–38.
 7. Schiek D. (2014), Das schriftliche Interview in der qualitativen Sozialforschung. „Zeitschrift für Soziologie”, 5 (2014), s. 379–395.
 8. Scholz Ch. (2014), Generation Z: wie sie tickt, was sie verändert und warum sie uns alle ansteckt. Weinheim: Wiley.
 9. Siemak-Tylikowska A., Słomczyński M. (2011), Czy kształcenie zdalne potrzebuje nowej dydaktyki? (w:) Migdałek, J., Stolińska, A. (red.), Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela − nowe wyzwania edukacyjne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 31–41.
 10. Śmiałek E. (2021), Narzędzia MS Teams w pracy nauczyciela języka obcego. „Języki Obce w Szkole”, 1, s. 25–31.
 11. Żarczyńska-Dobiesz A., Chomątowska B. (2014), Pokolenie ,,Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 350, s. 405–415.
 12. NETOGRAFIA
 13. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach [25.04.2021].
 14. https://owko.amu.edu.pl/ [28.04.2021].