Fonetyka języka ojczystego a kształtowanie kompetencji fonetycznej w języku obcym na przykładzie języka francuskiego

Main Article Content

Mieczysław Gajos

Abstrakt

Prawidłowa i skuteczna komunikacja wymaga opanowania wszystkich podsystemów językowych. W procesie przyswajania języków obcych w środowisku edukacyjnym rozwój kompetencji fonetycznych jest często traktowany jako marginalny. Świadczą o tym przytoczone w artykule wyniki badań. Artykuł stanowi punkt wyjścia do dyskusji na temat przydatności fonetyki języka ojczystego w kształtowaniu umiejętności fonetycznych w języku obcym. Z obserwacji i badań autora wynika, że fonetyka języka ojczystego jest nie tylko źródłem interferencji międzyjęzykowej. Wiedza i umiejętności fonetyczne nabyte w języku ojczystym mogą pełnić rolę pozytywnego transferu w kształtowaniu kompetencji fonetycznej w języku obcym oraz pomóc w opanowaniu prawidłowej percepcji i artykulacji głosek oraz prozodii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gajos, M. (2021). Fonetyka języka ojczystego a kształtowanie kompetencji fonetycznej w języku obcym na przykładzie języka francuskiego. Neofilolog, (57/1), 9-23. https://doi.org/10.14746/n.2021.57.1.2
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Awramiuk E. (2018), Fonetyka w podręcznikach do nauki języka obcego, (w:) Awramiuk E., Rozumko A. (red.), Z problematyki kształcenia językowego. T. 7. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 167-185. Online: http://hdl.handle.net/11320/9003/ [DW 4.05.2021]
 2. Calbris G. (1971), La prononciation et la correction phonétique, (w:) Reboullet A. (red.), Guide pédagogique pour le professeur de français langue étrangère. Paris: Hachette, s. 60-78.
 3. Champagne-Muzar C., Bourdages J. S., (1998), Le point sur la phonétique. Paris: CLE International.
 4. CECRL (2001), Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer. Paris: Les Editions Didier.
 5. CECRL (2018), Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer. Volume complémentaire avec de nouveau descripteurs. Paris: Les Editions Didier. Online: https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5/ [DW 4.05.2021]
 6. Cuq J. -P., Gruca I. (2002), Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble: PUG.
 7. Dłuska M. (1981), Fonetyka polska. Artykulacja głosek polskich. Warszawa-Kraków: PWN.
 8. Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (wersja polska). Warszawa: CODN, 2003.
 9. Gajos M. (2010), Podsystemy języka w praktyce glottodydaktycznej. Fonetyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 10. Gajos M. (red.) (2014), Podsystemy języka w praktyce glottodydaktycznej. „Neofilolog”, nr 43/2.
 11. Gajos M. (red.) (2015), Enseignement/apprentissage des sous-systèmes des langues romanes. Nauczanie/uczenie się podsystemów języków romańskich. „Neofilolog”, nr 44/1.
 12. Gajos M. (2015), Les étudiants polonophones face aux voyelles nasales françaises. „Neofilolog”, nr 44/1, s. 21-37.
 13. Gajos M. (2017), Trening fonacyjno-oddechowo-rozluźniający a dydaktyka fonetyki języka obcego. „Języki Obce w Szkole”, nr 2, s. 8-14.
 14. Gajos M. (2019), Przydatność fonetyki w procesie przyswajania pozostałych podsystemów języka. „Języki Obce w Szkole” nr 3, s. 57-61.
 15. Gajos M. (2020), Fonetyka i ortografia dźwięku języka francuskiego. Od teorii językoznawczych do praktyki glottodydaktycznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 16. Gniadek S. (1979), Grammaire contrastive franco-polonaise. Warszawa: PWN.
 17. Guimbretière E. (1994), Phonétique et enseignement de l’oral. Paris: Didier-Hatier.
 18. Jaroszewska T. (2009), L’enseignement de la phonétique française aux étudiants de philologie romane en Pologne – quelques propositions de démarche pédagogique, (w:) Paprocka-Piotrowska U., Zając J. (red.), L’enseignement/apprentissage du français langue étrangère. Réfléchir et agir. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 225-234.
 19. Komorowska H. (2002), Podstawy metodyki nauczania języków obcych. Warszawa: EDE-Poland.
 20. Karaś M., Madejowa M. (1977), Słownik wymowy polskiej. Warszawa: PWN.
 21. Krashen S. D., Terrel T. D. (1983), The natural approach: Language acquisition in the classroom. New York: Pergamon Press.
 22. Lauret B. (2014), Enseigner la prononciation du français: questions et outils. Paris: Hachette.
 23. Piegzik W. (2014), Wpływ umuzykalnienia na przyswajanie podsystemu fonicznego u uczących się języków obcych: wyniki badania. „Neofilolog”, nr 43/2, s. 165-179.
 24. Szałek J. (2015), Principales problemas metodológicos en la enseñanza de los estudios universitarios polacos. „Neofilolog”, nr 44/1, s. 9-20.