Pressto.

Nagłowek strony

Vol 69, Nr 2 (2017)

Spis treści

W setną rocznicę powstania polskiego sądownictwa powszechnego (1917-2017) PDF
Małgorzata Materniak-Pawłowska 11-21

Rozprawy

„Dla powszechnego rozwoju, podniesienia i poprawy naszego księstwa”. Lokacje miast mazurskich w Prusach Książęcych (1525-1701) PDF
Grzegorz Białuński 23-46
Ordonanse królewskie we Francji PDF
Anna Klimaszewska 47-62
Geneza i znaczenie Kodeksu Prawa Prywatnego Kantonu Zurychu dla kodyfikacji prawa prywatnego w Szwajcarii na przykładzie prawa spadkowego PDF
Maria Lewandowicz 63-87

Prace drobne i materiały

Loterie jako instrumenty pozyskiwania dochodów państwa w polskim prawie skarbowym w latach 1768-1871 PDF
Michalina Duda-Hyz 89-109
Organizacja pracy więźniów w Królestwie Polskim w latach 1815-1867 PDF
Justyna Bieda 111-135
Utworzenie Kasy Oszczędności w Wolnym Mieście Krakowie i jej działalność w latach 1844-1857 PDF
Mateusz Mataniak 137-155
O mordach rytualnych i sprawie Bejlisa PDF
Leon Petrażycki 157-180
Organizacja więziennictwa polskiego (1918-1939) PDF
Krzysztof Chmielewski, Maciej Pająk 181-195
Zmiany w stosunku służbowym funkcjonariuszy państwowej służby cywilnej w II Rzeczypospolitej PDF
Marek Krzymkowski 197-206
Spory wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce w latach 1981-1985 PDF
Lech Mażewski 207-224
Cybernetyczne spojrzenie na prawo – przyczynek do historii cybernetyki prawniczej PDF
Maciej Henryk Górny 225-254

Ze studiów nad doktryną wolności słowa

Zwalczanie kultu obrazów w dobie reformacji PDF
Maria Gołda-Sobczak 255-269
Cenzura polityczna wobec karykatury. Doświadczenia francuskie II połowy XVIII i pierwszej połowy XIX wieku. Przyczynek do walki o wolność słowa PDF
Jacek Sobczak 271-293
Karykatura jako narzędzie polityki państwa PDF
Ksenia Kakarenko 295-311

Debiuty

Inspiracje filozoficzne i religijne dla zakazu piętnowania twarzy skazańców. Ze studiów nad konstantyńską humanitas PDF
Bartosz Zalewski 313-329
Iuramentum na inaugurację władzy w mieście średniowiecznym. Przykład Krakowa PDF
Patrycja Wiencierz 331-352
Bronisław Łagowski o prawidłach polityki PDF
Emil Antipow 353-366

Artykuły recenzyjne

W cieniu zbrodni i występków. O ostatniej kodyfikacji prawa wykroczeń w Polsce. W związku z książką Marcina Łysko Prace nad kodyfikacją materialnego prawa wykroczeń w Polsce Ludowej (1960-1971) [Wyd. Temida2, Białystok 2016, ss. 351] PDF
Adam Lityński 367-378

Recenzje i noty recenzyjne

Diariusz Sejmu Wolnego Miasta Krakowa albo Rzeczypospolitej Krakowskiej za rok 1837/1838, z rękopisu Biblioteki Polskiej w Paryżu opracowała Monika Jaglarz, Kraków 2016, ss. XIV+385 PDF
Piotr M. Pilarczyk 379-385
Wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania. Ład wiedeński a europejska wspólnota, red. A. Gulczyński, Poznań 2016, ss. 416 PDF
Marek Krzymkowski 382-383
Jakob Maziarz, Sądy przysięgłych w II Rzeczypospolitej w praktyce Sądu Okręgowego w Krakowie, Warszawa 2017, ss. 436 PDF
Małgorzata Materniak-Pawłowska 383-385

In Memoriam

Profesor Artur Korobowicz (1938-2017) PDF
Wojciech Witkowski 387-393

Kronika

Kronika PDF
Michał Urbańczyk, Justyna Matusiak, Maciej Kowalczyk, Marcin Głuszak, Cezary Błaszczyk, Adam Bosiacki, Małgorzata Materniak-Pawłowska, Paweł Fiktus 395-409


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo