Nr 11 (2021)

Wstęp

Maria Jędrzejczak
6
Wstęp
PDF

Artykuły

Katarzyna Bakalarz, Sylwia Kleemann, Agata Rozynek
11-25
Wyłączenie odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne za zachowania związane z przeciwdziałaniem pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
https://doi.org/10.14746/zpuam.2021.11.1
PDF
Daria Boniec-Błaszczyk
27-43
Ochrona danych osobowych w sprawach karnych a zakres uprawnień przysługujących jednostce w świetle dyrektywy 2016/680 oraz ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
https://doi.org/10.14746/zpuam.2021.11.2
PDF
Karolina Bykowicz
45-58
Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu naruszenia zobowiązania (nie)pieniężnego
https://doi.org/10.14746/zpuam.2021.11.3
PDF
Wojciech Chrząścik
59-74
Wybrane aspekty ochrony ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych w świetle Konwencji genewskich i Protokołów dodatkowych
https://doi.org/10.14746/zpuam.2021.11.4
PDF
Kinga Drewniowska
75-87
Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID-19
https://doi.org/10.14746/zpuam.2021.11.5
PDF
Krzysztof Dwiecki
89-102
Problematyka dowodów uzyskanych sprzecznie z prawem w polskim postępowaniu cywilnym
https://doi.org/10.14746/zpuam.2021.11.6
PDF
Wojciech Komar
103-120
Umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie z uwzględnieniem nowej regulacji art. 387 Kodeksu cywilnego
https://doi.org/10.14746/zpuam.2021.11.7
PDF
Marcel Krzanowski
121-135
Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych przy zabytku a termin ważności pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków
https://doi.org/10.14746/zpuam.2021.11.8
PDF
Michał Malinowski
137-151
Konstytucyjność ograniczenia wolności zgromadzeń w Polsce w związku z wybuchem pandemii COVID-19
https://doi.org/10.14746/zpuam.2021.11.9
PDF
Marlena Matusiak
153-166
Kształtowanie się zasad odpowiedzialności sprawcy czynu zabronionego w kontekście art. 30 Kodeksu karnego
https://doi.org/10.14746/zpuam.2021.11.10
PDF
Sebastian Michalak
167-184
Wybrane problemy związane ze szczególnym statusem Skarbu Państwa w spółkach handlowych
https://doi.org/10.14746/zpuam.2021.11.11
PDF
Dominik Mizerski
187-199
Zakaz łączenia funkcji z członkostwem w zarządzie spółki kapitałowej – zagadnienia wybrane
https://doi.org/10.14746/zpuam.2021.11.12
PDF
Bartosz Namieciński
201-216
Opłata od środków spożywczych i jej rola w trosce o zdrowie społeczeństwa
https://doi.org/10.14746/zpuam.2021.11.13
PDF
Anna Narodzonek
217-231
Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej zawierana w związku z budową farmy fotowoltaicznej
https://doi.org/10.14746/zpuam.2021.11.14
PDF
Szymon Nędzyński
233-248
Prosta spółka akcyjna jako remedium na problemy polskich start-upów
https://doi.org/10.14746/zpuam.2021.11.15
PDF
Piotr Ostrowski
249-263
Wpływ spójników eksplikatywnych na zrozumiałość uzasadnień orzeczeń sądowych. Językowa analiza wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w świetle zaleceń redakcji orzeczeń francuskiej Rady Stanu
https://doi.org/10.14746/zpuam.2021.11.16
PDF
Dagmara Siekierska
265-277
Nadużycie prawa procesowego a odmowa nadania klauzuli wykonalności
https://doi.org/10.14746/zpuam.2021.11.17
PDF
Aleksandra Wisławska
279-292
Zakres zdatności arbitrażowej w prawie polskim
https://doi.org/10.14746/zpuam.2021.11.18
PDF
Filip Wyszyński
293-304
Instytucja nocnego burmistrza. Analiza prawna na tle uchwały Rady Miasta Krakowa
https://doi.org/10.14746/zpuam.2021.11.19
PDF