Tom 33 Nr 1 (2023)
Opis numeru

Tom specjalny, opublikowany w jubileuszowym 50. roku istnienia "Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae", jako podziękowanie dla długoletniej Redaktor Naczelnej czasopisma, Profesor Elżbiety Wesołowskiej.

„Symbolarum Philologorum Posnaniensium Graecarum et Latinarum” editores, cum quinquagesimum annum periodici sui celebrant, maximas gratias agunt Dominae Profestrici Elisabethae Wesołowska, quae primum adiutrix editorum, deinde editrix denique editrix primaria multos annos curabat periodicum nostrum semper optimum esse. Utinam hic fasciculus modestior fiat documentum gratiae ingentis nostrae erga Te, Domina Profestrix, propter magnum laborem Tuum prae libellis praeparandis necnon maximam benevolentiam in omnes auctores, qui per tot annos commentationes ad „Symbolas Philologorum Posnaniensium Graecas et Latinas” mandaverunt.

Quod bonum, felix, faustum fortunatumque Tibi sit!

Amici, collegae, discipuli

COMMENTATIONES

Hanna Appel
5-13
Wokół badań nad „Commentariolum Petitionis”
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.1
PDF
Włodzimierz Appel
15-21
„Praworządność na wygnaniu”, czyli o nieprzemijającej aktualności pewnego Homerowego porównania
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.2
PDF
Aleksandra Arndt
23-34
Z Tracji do Grecji. Sabeth z powieści Maxa Frischa i jej związek z Wergiliuszową Eurydyką
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.3
PDF
Krystyna Bartol
35-40
While Theseus Was Sailing Away… PSI XV 1468 (= fr. 37 APHex): a Few Thoughts
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.4
PDF (English)
Piotr Bering
41-50
Mikołaj Rej and his “Kupiec” and Religious Topics on the Polish Stage
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.5
PDF (English)
Izabela Bogumił
51-65
Klasyczno-nieklasyczny dramat Kaspra Brüloviusa o Juliuszu Cezarze
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.6
PDF
Marta Czapińska-Bambara, Zbigniew Danek
67-81
Wieloznaczna semantyka czerni w „Metamorfozach” Owidiusza
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.7
PDF
Jerzy Danielewicz
83-89
Is There an Acrostic in Balbilla, Epigr. 31 Bernand?
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.8
PDF (English)
Konrad Dominas
91-102
Cyfrowe metamorfozy, czyli słów kilka o Owidiuszu w serwisie YouTube. Rekonesans
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.9
PDF
Zofia Głombiowska
103-127
Filip Buonaccorsi Kallimach „De legitimo amore”
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.10
PDF
Kazimierz Ilski, Anna Kotłowska
129-137
Nieetyczna kuropatwa. O niektórych źródłach „Listu” 40. Ambrożego z Mediolanu
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.11
PDF
Barbara Hartleb-Kropidło
139-167
Duch Remusa, Romulus i Lemuria. Publiusz Owidiusz Nazo, „Kalendarz poetycki” 5, 419–492
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.12
PDF
Elwira Kaczyńska
169-187
Greckie wyrazy βόρατον, βράθυ, βουρί jako przykłady zapożyczenia wielokrotnego
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.13
PDF
Magdalena Karamucka-Marcinkiewicz
189-204
Norwidowskie interpretacje chrześcijańskiego Seneki
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.14
PDF
Janek Kucharski
205-218
Oedipus’ Freudian slips: language, kinship and tyranny
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.15
PDF (English)
Monika Miazek-Męczyńska
219-226
Owidiusz w międzygatunkowej rozterce – „Amores” II 18
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.16
PDF
Barbara Milewska-Waźbińska
227-242
Kilka uwag na temat recepcji twórczości Owidiusza w chrześcijańskeij poezji nowołacińskiej doby baroku
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.17
PDF
Tomasz Mojsik
243-259
Ovid, ‘Metamorphoses’ 5,254–6,2, and the Terms for the Muses in Greek and Roman Culture
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.18
PDF (English)
Martyna Petry
261-279
‘Patria ruens.’ Ruining and Overcoming Evil – the Example of Selected Poems by Claudian
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.19
PDF (Deutsch)
Joanna Pieczonka
281-295
Polskie przekłady „Testamentum porcelli”
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.20
PDF
Jakub Pigoń
297-312
Trojański palimpsest. Odniesienia intertekstualne w zakończeniu III księgi „Dziejów” Tacyta
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.21
PDF
Marlena Puk
313-329
„Quae tibi quaerebam (…) dona Tomitanus mittere posset ager” – o pewnym podarunku znad Pontu (Wokół „Ex Ponto” III 8)
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.22
PDF
Joanna Rybowska
331-349
O Metamorfozach Owidiusza z Haarlemu
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.23
PDF
Rafał Rosół
351-357
Płaszcz babiloński we fragmencie 791 Arystofanesa
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.24
PDF
Ewa Skwara
359-367
Ekwiwalencja funkcjonalna, czyli o przekładzie Plautyńskiej parabazy („Curc.” 462–486)
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.25
PDF
Joanna Sowa
369-381
Problem nieśmiałych młodzieńców, czyli ‘vitiosa verecundia’
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.26
PDF
Magdalena Stuligrosz
383-397
Przedstawienia i symbolika roślin w poezji Pindara
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.27
PDF
Monika Szczot
399-411
„Tecum per Romam ambulabamus”. Lekcje łaciny w esejach Micińskiego, Herberta, Krawczuka i Axera
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.28
PDF
Mikołaj Szymański
413-415
Afranius de sexagenariis de ponte deiciendis
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.29
PDF
Anna Maria Wasyl
417-449
‘Etsi peccaui, sum tamen ipse tuus’. O elegii pokutnej Drakoncjusza (i słówko o pojęciu: barokowa ‘elegia’ pokutna)
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.30
PDF
Krzysztof Tomasz Witczak
451-465
Mityczny potwór Kampe w „Fasti” Owidiusza
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.31
PDF
Hubert Wolanin
467-489
Akustyka, mimetyka, estetyka, artykulacja: Grecy o głoskach języka
https://doi.org/10.14746/sppgl.2023.XXXIII.1.32
PDF