Pressto.

Nagłowek strony

Vol 15 (2009)

pod red. Małgorzaty Witaszek-Samborskiej

Spis treści

Studia nad językiem współczesnym

Komunikacja niewerbalna Koreańczyków na tle tradycji kulturowej. Perspektywa glottodydaktyczna PDF
Izabela Janicka 9-21
Lingwizm w poezji współczesnej jako kategoria odbiorcza PDF
Krzysztof Skibski 23-33
Nowe formy wyrazowe dla tradycyjnych znaczeń leksykalnych. O wariantywności słowotwórczej i leksykalnej we współczesnej polszczyźnie (na podstawie badań ankietowych) PDF
Krzysztof Skibski, Michał Szczyszek 35-56
Retoryka a niejęzykowe środki komunikacji PDF
Barbara Sobczak 57-76
Językowy obraz kobiety w prasie dla pań (na przykładzie „Zwierciadła”, „Przyjaciółki” i „Cosmopolitan”) PDF
Magdalena Spychała-Reiss 77-100
O potrzebie afiliacji jako pułapce w świecie mediów na przykładzie tekstów zamieszczanych w „Naszym Dzienniku” PDF
Marta Szymborska 101-113
Wybrane leksykalne sposoby wyrażania wartości w pismach uczniów szkół średnich PDF
Marta Wrześniewska-Pietrzak 115-133

Studia nad historią języka

Imiona poznaniaków u progu XVII stulecia (na materiale Akt sądu wójtowskiego) PDF
Kinga Banderowicz 137-152
Społeczeństwo poznańskie z perspektywy onimicznej – wstępna rekonstrukcja badawcza PDF
Aneta Kołodziejczyk-Trawińska 153-167
O pająku, duszy i łacińskiej konstrukcji accusativus cum infinitivo, czyli jak zrozumieć jeden z wersetów Psałterza floriańskiego PDF
Marcin Kuźmicki 169-182
Świat wartości swoich i obcych w Krzyżakach Henryka Sienkiewicza PDF
Leonarda Mariak 183-204
Wokół dyskusji o kondycji polskiego języka literackiego w XVII wieku PDF
Agnieszka Motyl 205-221
Wariantywność form fleksyjnych rzeczowników w listach polskich z lat 1525-1550 (rzeczowniki rodzaju nijakiego; rzeczowniki typu podskarbi, podczaszy; pluralia tantum; pluralne nazwy geograficzne; formy liczby podwójnej) PDF
Marek Osiewicz 223-259

Recenzje i artykuły recenzyjne

Maria Czaplicka-Jedlikowska, Edukacyjne aspekty nazw własnych w literaturze dla dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, ss. 288 PDF
Irena Sarnowska-Giefing 263-267
Jan Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ss. 214 PDF
Romana Łapa 269-274
Iwona Loewe, Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, ss. 244 PDF
Bogdan Walczak 275-278
Magdalena Pastuchowa, Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 170 PDF
Bogdan Walczak 279-282
Jolanta Sławek, Czytelnik uwolniony? Perswazja w informacji prasowej, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2007, ss. 160 PDF
Marta Szymborska 283-287
Ewa Woźniak, Ofiary i krzywdziciele. Studium postaci w przedtrydenckim piśmiennictwie pasyjnym. Analiza językoznawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ss. 328 PDF
Bogdan Walczak 289-292

Varia

Konferencja naukowa z okazji VIII Dnia Papieskiego PDF
Przemysław Wiatrowski 293-295
Książki wydane przez pracowników i doktorantów zakładów językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu w roku 2007 PDF
Agnieszka Krygier-Łączkowska 297-303
Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu w roku akademickim 2007/2008 PDF
Agnieszka Krygier-Łączkowska 305-309


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo