Pressto.

Nagłowek strony

Nr 10 (2016)

Relacja Państwo-Kościół w historii i kulturze

Spis treści

Od redakcji PDF
Marzanna Kuczyńska, Krystyna Pieniążek-Marković 11-13

Relacja Państwo - Kościół w historii i kulturze. Rozważania ogólne

Geneza i ewolucja relacji państwo – Kościół w Bizancjum PDF
Warsonofiusz Doroszkiewicz 17-24
Kościół rzymski wobec władzy państwowej PDF
Tomasz Polak 25–36
Mesco dux Polonie baptizatur – wejście władztwa piastowskiego do Respublica Christiana PDF
Józef Dobosz 37–50

Relacja Państwo - Kościół w historii i kulturze. Studia przypadków

Българите и Атон до края на XIV век PDF
Димо Чешмеджиев 53–68
The Macedonian Dispute in the Activity of the Metropolitan of Thessalonica Anthimos PDF (English)
Olimpia Dragouni 69–84
Postulaty religijne w wystąpieniach kozackich pierwszej połowy XVII wieku PDF
Mariusz Robert Drozdowski 85–98
Żywot królowej Jeleny Danila II jako wzór idealnej symfonii państwa z Kościołem PDF
Dominika Gapska 99–113
Роль митрополита Андрея Шептицького в укладенні конкордату між Апостольським престолом i Польщею (1925) PDF
Ліліана Гентош 115–128
Odnos komunističkog režima prema Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj od 1945. do 1952. godine PDF
Slađana Josipović Batorek 129–144
Kościoły w Polsce w okresie niemieckiej okupacji 1939–1945 PDF
Olgierd Kiec 145–160
Протестанты в царской России и их правовой статус PDF (Russian)
Мажанна Кучинска 161–177
Listy do króla w sprawach wiary w polskich protestanckich Bibliach XVI i XVII wieku PDF
Katarzyna Meller 179–195
Modlitwy za Ukrainę i o pokój „w czas próby i rozdziału” PDF
Aleksander Naumow 197–211
L’argomentazione politica in Antirrēsis di Hipacy Pociej PDF (Italiano)
Viviana Nosilia 213–225
Polityczne aspekty sporu o status Macedońskiej Cerkwi Prawosławnej (MCP) (1991–2014) PDF
Jędrzej Paszkiewicz 227–241
Tradycje religijne w czeskim dyskursie tożsamościowym okresu międzywojennego PDF
Jan Pešina 243–255
Srpska pravoslavna crkva tokom 90-ih PDF (Serbian)
Radmila Radić 257–268
Srpska pravoslavna crkva, desekularizacija i demokratija PDF (Serbian)
Milan Vukomanović 269–279
Słoweński Kościół katolicki w okresie II wojny światowej i rządów marszałka Tito (1941–1980) PDF
Piotr Żurek 281–293

Wokół tematu

Je li hrvatski književni modernizam bio antikatolički usmjeren? Jedan idejni vidik polemike između „starih” i „mladih” u hrvatskoj književnosti na prijelazu između 19. i 20. st. PDF (Hrvatski)
Vladimir Lončarević 297–311
Religia i religijność Polaków w obserwacjach francuskich podróżników w Rzeczypospolitej XVII wieku PDF
Agnieszka Michalczuk 313–325
Religia a polityka w świetle teorii mimetycznej PDF
Adam Romejko 327–339

Eseje

O pinhasu PDF (Hrvatski)
Predrag Finci 343–360
Identitet Hrvata i hrvatske države u govorima i porukama pape Ivana Pavla II. PDF (Hrvatski)
Božo Skoko 361–376

Badania terenowe

Tradycja chrześcijańska na Bitolszczyźnie i we wsi Nowaci PDF
Vera Stojčevska-Antik’ 379–386

Lektury. Relacja Państwo - Kościół w historii i kulturze

Uzroci sekularizacije prema Christopheru Dawsonu PDF (Hrvatski)
Stephen Nikola Bartulica 389–401
Stolica Apostolska w relacjach z I Rzecząpospolitą pierwszej połowy XVII stulecia PDF
Teresa Chynczewska-Hennel 403-413
Kościół w świecie bez Boga PDF
Anna Gawarecka 415-425
Pytanie o miejsce religii w nowoczesnym państwie i społeczeństwie PDF
Izabela Lis-Wielgosz 427-432
Niesmak po lekturze Historii Kościoła PDF
Krystyna Pieniążek-Marković 433-441
Głos protestanta w kwestii relacji państwo – Kościół PDF
Artur Stęplewski 443-449
Bosna i Hercegovina u kontekstu aktualnih trendova na relaciji država – religija – pojedinac PDF
Marinko Zekić 451-460

Lektury. Poza tematem

Kompetencja gramatyczna w nauczaniu języka słowackiego jako obcego PDF
Sylwia Sojda 463-467
Śladami wspólnoty wyobrażonej PDF
Elżbieta Winiecka 469-478
Uroda i mądrość konstrukcji binarnej PDF
Bogusław Zieliński 479-484

Varia

Четвърт век българистика в университета Адам Мицкевич в Познан PDF
Богуслав Желински 487-495


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo