Pressto.

Nagłowek strony

Nr 27 (2014)

Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing

redakcja Magdalena Graf

Spis treści

Artykuły naukowe

Słowo wstępne PDF
Magdalena Graf 7-8
Irena Sarnowska-Giefing PDF
Karol Zierhoffer 9-10
O nadziei i nie tylko PDF
Aleksandra Cieślikowa 11-16
Synkretyzm antroponimii Podlasia PDF
Zofia Abramowicz 17-32
Akvizice češtiny a propriální sféra jazyka PDF
Mieczysław Balowski 33-50
Imiona pochodzące od nazw geograficznych PDF
Edward Breza 51-61
Motywacja w procesie tworzenia chrematonimii marketingowej PDF
Artur Gałkowski 63-72
Między ideą wspólnego języka słowiańskiego i słowiańskimi mikrojęzykami literackimi PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz 73-84
Określenia beneficjentów Kościoła katolickiego w szesnastowiecznej polszczyźnie PDF
Jolanta Migdał 85–92
Wokół potocznych poznańskich onimów Pomnik, Adaś i Krzyże PDF
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska 93–99
Imię i nazwisko Jubilatki w przestrzeni historyczno-kulturowej i geograficznej PDF
Elżbieta Rudnicka-Fira 101–118
Od niemowy do człowieka dwujęzycznego, czyli o świadomości i nauczaniu języka polskiego głuchych – uwagi nie tylko glottodydaktyczne PDF
Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak 119–133
Moda w zakresie morfologii współczesnych emporionimów PDF
Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska 135-144
„Imię Twoje […] im bardziej puste, tym bliższe prawdy”. O nie-nazywaniu Boga w poezji Zbigniewa Jankowskiego PDF
Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek 145-161
Derywowane nazwiska odzawodowe w dokumentach poznańskich od XVI do XVIII wieku PDF
Andrzej Sieradzki 163-171
Nazwiska z sufiksem -(ow)ic(z)/-(ew)ic(z) w parafii św. Wojciecha w Poznaniu (XVII–XVIII wiek) PDF
Wanda Szulowska 173-180
Trzy refleksje o dwujęzyczności PDF
Bogdan Walczak 181-191
Kilka uwag o imionach rodopskich Pomaków PDF
Mariola Walczak-Mikołajczakowa 193-199
Nazwy własne w przekładzie. Zarys problematyki PDF
Ewa Wolnicz-Pawłowska 201-214


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo