Pressto.

Nagłowek strony

Vol 80, Nr 1 (2018)

Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej

Spis treści

ARTYKUŁY

Rola Komisji Weneckiej w procesie przygotowania konstytucji przez państwa Europy Środkowej i Wschodniej PDF
Thomas Markert 7-11
Polska Konstytucja z 1997 roku jako element europejskiego dziedzictwa konstytucyjnego PDF
Hanna Suchocka 13-22
Rzeczpospolita Polska dobrem wspólnym wszystkich obywateli PDF
Janusz Trzciński 23-31
Trójpodział władz a dobro wspólne PDF
Wojciech Łączkowski 33-38
Jawność działania władz publicznych jako dobro wspólne PDF
Mariusz Jabłoński 39-52
Granice interpretacji zasady demokratycznego państwa prawnego PDF
Andrzej Bałaban 53-59
Czy potrzebne są zmiany w konstytucyjnej karcie praw? PDF
Zdzisław Kędzia 61-80
Gwarancje zasady nadrzędności Konstytucji PDF
Witold Płowiec 81-91
Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądowym PDF
Maciej Gutowski 93-109
Wspólnota wartości w Unii Europejskiej z perspektywy art. 90 ust. 1 Konstytucji RP PDF
Krzysztof Wójtowicz 111-118
Konstytucja jako źródło obowiązków państwa w stosunku do obywatela PDF
Monika Florczak-Wątor 119-131
Czy wolność słowa i wolność prasy są rzeczywiście potrzebne społeczeństwu i państwu? PDF
Jacek Sobczak 133-150
Wybory jako demokratyczny sposób kreowania organów władzy publicznej a dobro wspólne PDF
Krzysztof Urbaniak 151-167
Referendum – instrument czy iluzja władzy polskiego suwerena? PDF
Dariusz Dudek 169-185
Zakres władzy prezydenta PDF
Maria Kruk 187-204
Konstytucyjne uwarunkowania stabilności Rady Ministrów PDF
Ryszard Balicki 205-213
Sędziowie i granice władzy demokratycznej w świetle Konstytucji RP PDF
Ryszard Piotrowski 215-229
Samorząd terytorialny jako czynnik wzmacniający zasadę dobra wspólnego PDF
Sławomir Patyra 231-239
Sprawiedliwość w liberalnym egalitaryzmie. Uwagi o filozoficznym uzasadnieniu współczesnego państwa dobrobytu
Ryszard Kowalski 241-254
Karnoprawna odpowiedzialność sprawców przestępstw przeciwko dobrom kulturalnym popełnionych w okresie konfliktu zbrojnego jako element międzynarodowej ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego
Anna Gerecka-Żołyńska 255-267
Aspekty prawne kontaktów z dzieckiem PDF
Joanna Zajączkowska 269-285
Społeczne budownictwo mieszkaniowe wobec starzenia się polskiego społeczeństwa
Zuzanna Rataj, Rafał Iwański, Beata Bugajska 287-300
Społeczna odpowiedzialność biznesu PDF
Grażyna Wolska 301-310
Wokół sporu o kryteria odpowiedzialności uniwersytetu PDF
Przemysław Rotengruber 311-323
Rola szkół biznesu w kontekście deklaracji PRME PDF
Barbara Pogonowska 325-337
Odpowiedzialność uczelni za kształtowanie postaw obywatelskich studentów PDF
Rafał Paweł Wierzchosławski 339-354

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Giovanni Maria Flick, Elogio della Costituzione PDF
Hanna Suchocka 355-358
Tomasz Nieborak, Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa PDF
Edyta Rutkowska-Tomaszewska 358-361
Podpatrywanie miasta. Miasto w socjologii poznańskiej 1920–2000, red. Stanisław Lisiecki, Jacek Kubera PDF
Piotr Luczys 361-365
Lista recenzentów „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” za rok 2017
Redakcja RPEiS 366


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo