Zakres i zasięg czasopisma

Biuletyn Historii Wychowania jest jednym z najważniejszych czasopism branżowych w kraju. Autorami zamieszczanych artykułów są pracownicy naukowi oraz doktoranci, reprezentujący czołowe ośrodki akademickie w Polsce, a także uczeni zagraniczni, posiadacze tytułów naukowych doktora, dr hab., prof. Wśród autorów są historycy, historycy wychowania, ale także przedstawiciele innych nauk humanistycznych i społecznych.
Tematyka publikowanych artykułów jest bardzo szeroka, zarówno w sensie chronologicznym – od starożytności po czasy współczesne, geograficznym: cywilizacje starożytnego Egiptu, Bliskiego Wschodu, Europa, Polska, jak i w zakresie poruszanej problematyki i ujęć (metodologicznych, źródłowych, historiograficznych, statystycznych). Dominują opracowania dotyczące dziejów wychowania i szkolnictwa, historii różnego rodzaju placówek edukacyjnych. Liczne teksty określić można jako opracowania o charakterze interdyscyplinarnym z pogranicza humanistyki oraz nauk społecznych.

Proces recenzji

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w „Biuletynie Historii Wychowania”
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów
spoza jednostki, w której zatrudniony jest autor.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest
afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
3. Stosuje się zasadę, że autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind
review proces”).
4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do
dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
5. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są
podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze
czasopisma.
6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku
czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

 

Zasady etyki

Do oceny przyjmowane są teksty oryginalne, nie publikowane dotąd w innych czasopismach.

Normy etyczne związane z procesem publikacji są priorytetem redakcji. W celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym redakcja stosuje zasady określone przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), które zawarte są w Kodeksie Postępowania COPE oraz European Association of Science Editors (EASE). Zasady te dotyczą członków redakcji, rady naukowej, autorów, recenzentów i wydawców pisma.


Zasady etyczne obowiązujące redakcję
Redakcja czasopisma, przeprowadza wstępną ocenę oraz selekcję zgłaszanych przez autorów artykułów. Do dalszych etapów procesu wydawniczego przesyłane są materiały oryginalne, poprawne językowo i metodologicznie. W przypadku negatywnej wstępnej opinii redakcji artykuł nie jest kierowany do recenzji i druku. O swojej decyzji redakcja powiadamia autora pisemnie. Nieprzyjęty do publikacji tekst, opatrzony stosowną informacją, może być przechowywany w archiwum czasopisma, ale w żaden sposób nie można go wykorzystać bez zgody autora. W przypadku pozytywnej wstępnej opinii redakcji, artykuł kierowany jest do oceny przez dwóch niezależnych recenzentów – procedura recenzowania ma charakter poufny i przebiega zgodnie ze standardem double-blind review proces (tzw. recenzja podwójnie ślepa). O wynikach wszystkich ocen, redakcji oraz obu recenzentów, autor jest informowany pisemnie.


Na wszystkich etapach procesu recenzowania otrzymywanych materiałów (przez redakcję oraz recenzentów) pod uwagę brane są wyłącznie kryteria o charakterze merytorycznym i językowym. Redakcja nie formułuje ocen mających charakter personalny, odnoszący się do narodowości, wyznania lub płci autorów. Redakcja gwarantuje autorom możliwość zapoznania się z pełną treścią recenzji; dba o zachowanie jej anonimowego charakteru.


Aby zapewnić oryginalność i wysoką jakość publikowanych artykułów, pismo stosuje najnowsze procedury ich oceniania, korzysta z systemu CrossCheck. CrossCheck to projekt zgłoszony przez CrossRef oraz iThenticate, który ma nieść profesjonalną pomoc w zapobieganiu publikacji prac naruszających prawa autorskie, a także innym przejawom nierzetelności naukowej. Służy porównywaniu dokumentów z największą na świecie bazą materiałów naukowych pochodzących z różnych źródeł, od licznych wydawców. Prace, w których stwierdzone zostaną zapożyczenia od innych autorów niewłaściwie cytowane lub plagiatowane, będą odrzucane przez redakcję, zaś naruszenie praw autorskich albo dobrych praktyk naukowych będzie zgłaszane kierownictwu instytucji zatrudniających autora.


Zasady etyczne obowiązujące autorów
Autor nadsyłający pracę do druku odpowiada za jej poziom oraz oryginalność. Konsekwencją jakichkolwiek form nierzetelności naukowej (np. przytoczenia bez właściwego przypisu prac innych osób, zatajenia autorstwa lub pomocy ze strony instytucji finansujących badania) będzie odrzucenie artykułu przez redakcję. Do obowiązków autora należy również zagwarantowanie, że proponowany artykuł nie był nigdy wcześniej drukowany w identycznym kształcie. Jeżeli praca przedstawia zmodyfikowany wariant starszej publikacji, trzeba to jednoznacznie zaznaczyć, przesyłając materiał do redakcji. Redakcja ma prawo zdecydować, czy podejmie się publikacji pracy, czy nie. Jeśli tak, będzie ona opatrzona informacją o miejscu i formie pierwodruku.
Zgłaszane do druku prace zbiorowe muszą mieć dołączoną informację o rzeczywistej liczbie autorów, a także o ich wkładzie w napisanie pracy (należy podać afiliację autorów i tzw. kontrybucję, czyli informację, kto jest autorem poszczególnych części pracy, jej tez, metodologii itd.). Autor zobowiązany jest ponadto do podania ewentualnej informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie w jej powstanie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Główną odpowiedzialność za prawdziwość tych informacji ponosi autor zgłaszający tekst. W przypadku pracy wieloautorskiej każdemu artykułowi powinno towarzyszyć własnoręcznie podpisane oświadczenie autora, że zgadza się z treścią pracy i gwarantuje rzetelność napisanych przez siebie materiałów.
Redakcja ma obowiązek przypomnieć, że ghostwriting (ukrycie istotnego wkładu jakiegoś autora w powstanie publikacji) i guest authorship (honorary authorship; zgłoszenie jako autora osoby, której wkład w powstanie pracy był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca) uważa za przejawy nierzetelności naukowej, a wykryte przypadki tego typu będzie ujawniać.  Jednocześnie informujemy, że główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
Redakcja będzie dokumentować każdą formę nierzetelności naukowej, przede wszystkim łamania i naruszania zasad etyki, obowiązujących w nauce.


Zasady etyczne obowiązujące recenzentów
Procedura recenzowania jest zgodna z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zamieszczonymi w informatorze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.
Recenzent nie jest być powoływany do oceny artykułu, jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie konfliktu interesów, który wynika np. ze współpracy lub innych związków, łączących opiniodawcę z autorem.
Recenzent jest zobowiązany do wydania merytorycznej opinii o przekazanym mu artykule. Opinia nie może zawierać uwag o charakterze osobistym, ani sądów wartościujących, nie uzasadnionych merytorycznymi argumentami. Ocena recenzenta powinna zawierać odpowiedzi na pytania zadane w formularzu recenzenckim (za dostarczenie formularza recenzentowi odpowiada redakcja czasopisma. Recenzję musi kończyć jasna konkluzja – pozytywna lub negatywna – odnosząca się do publikacji ocenianego artykułu. W przypadku rozbieżnych albo sprzecznych opinii recenzentów, redakcja powołuje trzeciego recenzenta lub prosi o ocenę wyspecjalizowanego w danej dziedzinie członka rady naukowej pisma. Recenzja eksperta otrzymana w wyniku takiej procedury jest dla redakcji wiążąca.
Formularze recenzji z podpisem recenzentów i datą ich wykonania gromadzone są w archiwum czasopisma.
Recenzent nie ma prawa wykorzystywać ocenianych artykułów, ani ich fragmentów do własnych celów bez zgody autora wyrażonej na piśmie.


Recenzenci

Lista recenzentów numeru 28 (2012)

Marek Budajczak
Katarzyna Dormus
Romuald Grzybowski
Beata Jędrychowska
Artur Kijas
Andrzej Kusztelak
Joanna M. Marszalska
Grzegorz Michalski
Kazimierz Puchowski
Eleonora Sapia-Drewniak
Agnieszka Stopińska-Pająk
Jerzy Strzelczyk
Roman Tomaszewski


Lista recenzentów tomu 29 (2013)

Katarzyna Dormus
Romuald Grzybowski
Elżbieta Magiera
Joanna M. Marszalska
Bożena Popiołek
Jan Prostko-Prostyński
Kazimierz Puchowski
Kazimierz Rędziński
Bogdan Rok
Eleonora Sapia-Drewniak
Agnieszka Wałęga
Irina Woronchuk
Michał Zwierzykowski


Lista recenzentów tomu 30 (2013)

Kazimierz Denek
Katarzyna Dormus
Romuald Grzybowski
Janina Kamińska
Stanisław Jankowiak
Elżbieta Magiera
Iwonna Michalska
Bożena Popiołek
Kazimierz Puchowski
Eleonora Sapia-Drewniak
Bogusław Śliwerski
Agnieszka Wałęga
Michał Zwierzykowski


Lista recenzentów tomu 31 (2014)

Anna Boguszewska (Lublin)
Lidia Burzyńska-Wentland (Gdynia)
Witold Chmielewski (Kielce)
Katarzyna Dormus (Kraków)
Romuald Grzybowski (Gdańsk)
Andrzej Felchner (Piotrków Trybunalski)
Maciej Forycki (Poznań)
Krzysztof Kaczmarek (Poznań)
Janina Kamińska (Warszawa)
Janina Teresa Kowalska (Warszawa)
Jan Krukowski (Kraków)
Elżbieta Magiera (Szczecin)
Przemysław Matusik (Poznań)
Magdalena Piorunek (Poznań)
Kazimierz Puchowski (Gdańsk)
Stanisław Rosik (Wrocław)
Eleonora Sapia-Drewniak (Łódź-Opole)
Jerzy Strzelczyk (Poznań)
Anna Szylar (Tarnobrzeg)
Roman Tomaszewski (Słupsk)
Agnieszka Wałęga (Toruń)
Adam Winiarz (Kielce)
Jan Wnęk (Kraków)


Lista recenzentów tomu 32 (2014)


Aleksandra Boroń (UAM Poznań)
Lidia Burzyńska-Wentland (Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia)
Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
Justyna Gulczyńska (UAM Poznań)
Jaromir Jeschke (UAM Poznań)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Michał Musielak (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Jan Prostko-Prostyński (UAM Poznań)
Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)
Eleonora Sapia-Drewniak (Uniwersytet Opolski)
Bogusław Śliwerski (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski)
Ryszard Wryk (UAM Poznań)

Lista recenzentów tomu 33 (2015)

Aleksandra Boroń (UAM Poznań)
Lidia Burzyńska-Wentland (Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia)
Edyta Głowacka-Sobiech (UAM Poznań)
Justyna Gulczyńska (UAM Poznań)
Barbara Jędrychowska (Uniwersytet Wrocławski)
Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Elwira Kryńska (Uniwersytet w Białymstoku)
Ewa Kula (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Jan Prostko-Prostyński (UAM Poznań)
Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Lista recenzentów tomu 34 (2016)

Mariusz Ausz (UMSC Lublin)
Aleksandra Boroń (UAM Poznań)
Lidia Burzyńska-Wentland (Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia)
Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Maciej Franz (UAM Poznań)
Edyta Głowacka-Sobiech (UAM Poznań)
Piotr Gołdyn (UAM Poznań)
Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
Justyna Gulczyńska (UAM Poznań)
Barbara Jędrychowska (Uniwersytet Wrocławski)
Krzysztof Kaczmarek (UAM Poznań)
Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)
Janusz Karwat (UAM Poznań)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Jacek Kulbaka (Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa)
Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski)
Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski)

Lista recenzentów tomu 35 (2016)

Marta Bogdanowicz (Uniwersytet Humanistyczospołeczny SWPS, WZ Sopot)
Lidia Burzyńska-Wentland (Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia)
Iwona Chrzanowska (UAM Poznań)
Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Maciej Forycki (UAM Poznań)
Edyta Głowacka-Sobiech (UAM Poznań)
Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)
Monika Komsta (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Jacek Kulbaka (Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa)
Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Ewa Nowak (UAM Poznań)
Eleonora Sapia-Drewniak (Uniwersytet Opolski)
Edyta Wolter (Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa)

Lista recenzentów tomu 36 (2017)

Mariusz Ausz (UMSC Lublin)
Aleksandra Boroń (UAM Poznań)
Lidia Burzyńska-Wentland (Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia)
Edyta Głowacka-Sobiech (UAM Poznań)
Tomasz Gmerek (UAM Poznań)
Agnieszka Gromkowska-Melosik (UAM Poznań)
Justyna Gulczyńska (UAM Poznań)
Sławomir Futyma (UAM Poznań)
Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański)
Zenon Jasiński (Uniwersytet Opolski)
Ewa Kula (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Witold Molik (UAM Poznań)
Karin Österman (Åbo Akademi, University Vasa, Finland)
Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)
Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski)
Adam Winiarz (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)

Lista recenzentów tomu 37 (2017)

Andrzej Twardowski (UAM Poznań)
Katarzyna Dormus (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Edyta Głowacka-Sobiech (UAM Poznań)
Justyna Gulczyńska (UAM Poznań)
Stanisław Jankowiak (UAM Poznań)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)
Hanna Markiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Magdalena Adamowicz (Uniwersytet Zielonogórski)
Edyta Wolter (Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa)
Anna Bołdyrew (Uniwersytet Łódzki)
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Lista recenzentów tomu 38 (2018)

Jarosław Bąbka (Uniwersytet Zielonogórski)
Anna Bołdyrew (Uniwersytet Łódzki)
Aleksandra Boroń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Witold Chmielewski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
Bogdan Idzikowski (Uniwersytet Zielonogórski)
Krzysztof Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Ewa Kula (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Hanna Markiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Wojciech Mrozowicz (Uniwersytet Wrocławski)
Maria Loyola Opiela (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)
Eleonora Sapia-Drewniak (Uniwersytet Opolski)
Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Paweł Topol (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)


Lista recenzentów tomu 39 (2018)

Anna Bołdyrew (Uniwersytet Łódzki)
Witold Chmielewski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Sławomir Chrost (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Mariusz Dembiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Piotr Gołdyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Justyna Gulczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Agnieszka Jakuboszczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)
Jerzy Kochanowicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Kinga Kuszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)
Mariusz Misztal (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)
Eleonora Sapia-Drewniak (Uniwersytet Opolski)
Waldemar Segiet (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski)


Lista recenzentów tomu specjalnego 2018/1

Anna Bołdyrew (Uniwersytet Łódzki)
Aleksandra Boroń (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Witold Chmielewski (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański)
Barbara Jędrychowska (Uniwersytet Wrocławski)
Krzysztof Kaczmarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Janina Kamińska (Uniwersytet Warszawski)
Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)
Joanna M. Marszalka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki)
Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Kazimierz Puchowski (Uniwersytet Gdański)
Bogdan Rok (Uniwersytet Wrocławski)
Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocławski)
Eleonora Sapia-Drewniak (Uniwersytet Opolski)
Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Anna Szylar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Bogusław Śliwerski (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski)
Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Adam Winiarz (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)
Michał Zwierzykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Sponsors

 

Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikowanych w czasopiśmie „Biuletyn Historii Wychowania” artykułów naukowych– zadanie finansowane w ramach umowy nr 703/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Digitalizacja publikacji czasopisma „Biuletyn Historii Wychowania” w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet– zadanie finansowane w ramach umowy nr 703/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Historia czasopisma

Biuletyn Historii Wychowania' ukazuje się od 1994 r. Pierwszym wydawcą pisma było Wydawnictwo Eruditus. Od 2007 roku BHW wydaje Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, a współwydawcami są Zakład Historii Wychowania UAM oraz Towarzystwo Historii Edukacji w Warszawie. Od 2012 r. jest półroczniakiem.Biuletyn Historii Wychowania jest ogólnopolskim, profesjonalnym wydawnictwem o historyczno-oświatowym charakterze. W radzie redakcyjnej zasiadają wybitni uczeni z Polski, Niemiec, Czech i Słowacji, a recenzentami publikowanych na jego łamach artykułów i materiałów są uczeni o uznanym dorobku naukowym i znaczącej pozycji w świecie nauki.W treści znajdziemy siedem działów: Artykuły i rozprawy, Materiały, Z Kalendarza historycznego, Prezentacje, Wydawnictwa, Życie naukowe oraz Kronikę Towarzystwa Historii Edukacji. Ważnym działem jest także Bibliografia bieżąca historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce.Czasopismo jest indeksowane w bazieThe Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), a artykuły i materiały dostępne są w repozytorium AMUR