Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikowanych w czasopiśmie „Biuletyn Historii Wychowania” artykułów naukowych– zadanie finansowane w ramach umowy nr 703/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.