Pressto.

Nagłowek strony

Vol 68, Nr 2 (2015)

Spis treści

Articles

Spis treści PDF
Spis treści - 1-10

Rozprawy

Zemsta matką sprawiedliwości. Wergeld (główszczyzna) w Prusach Krzyżackich i Prusach Książęcych. PDF
Grzegorz Białuński 11-30
Trybunał Rewolucyjny jako element systemu Terroru. Autonomizacja i administratywizacja Trybunału Rewolucyjnego PDF
Karol Muszyński 31-60
Pruskie sądy administracyjne gwarantem praw podmiotowych? Organizacja sądów i praktyka orzecznicza Najwyższego Sądu Administracyjnego (OVG) a prawa polskiej mniejszości narodowej (1875-1914) PDF
Anna Tarnowska 61-68

Prace drobne i materiały

Wokół przygotowań do wydania „Praktyki Kryminalnej to jest wzoru rozważnego y porządnego spraw kryminalnych sądzenia” Jakuba Czechowicza w 1746/1747 roku PDF
Piotr Kitowski 87-96
Kwalifikacje zawodowe urzędników w II Rzeczypospolitej PDF
Marek Krzymkowski 97-110

Z dziejów nauki historii prawa

Prawo i jego nauczanie w Gdańskim Gimnazjum Akademickim od XVI do XIX wieku (1558-1810) PDF
Tadeusz Maciejewski 111-126
O wadze nauki historii. Refleksja Jana Jakuba Rousseau. PDF
Marta Baranowska 127-142
Starania Rafała Taubenschlaga o uzyskanie veniam legendi na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1907-1913 PDF
Przemysław Marcin Żukowski 143-168

Rozmowy w redakcji

Z Profesorem Jerzym Strzelczykiem rozmawia Małgorzata Materniak-Pawłowska. PDF
Małgorzata Materniak - Pawłowska 223-236

Debiuty

Indywidualizm czy socjologizm? Zasada swobody umów w projektach polskiego kodeksu zobowiązań z 1933 roku na tle porównawczym PDF
Michał Derek 169-192
Odpowiedzialność sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach za zbrodnie sądowe (1946-1955) PDF
Marta Paszek 193-222

Artykuły recenzyjne

O ustawie sukcesyjnej Bolesława Krzywoustego w kontrowersyjnym oświetleniu. W związku z pracą Jacka Osińskiego Statut Bolesława Krzywoustego, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2014, ss. 271+ 5 tablic PDF
Mateusz Kosnowski 237-320
Refleksje w związku z książką Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refl eksji średniowiecznej. Konstancja 1414- -1418, redakcja Zbigniew Rau i Tomasz Tulejski, Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 451 PDF
Wacław Uruszczak, Karol Górski 271-288
O prawie i sądach w dawnej Polsce. Refleksje nad monografią Adama Moniuszki Mazowieckie sądy ziemskie (1588-1648). Organizacja – funkcjonowanie – postępowanie, wyd. Capidoglio, Warszawa 2013, ss. 364 PDF
Zbigniew Naworski 289-302
Dwie dekady prawa rodzinnego. Uwagi w związku z monografią Piotra Fiedorczyka Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945-1964), Białystok 2014, ss. 811 PDF
Anna Moszyńska 237-320

Recenzje i noty recenzyjne

Marek Kuryłowicz, Scripta minora selecta. Ausgewählte Schriften zum römischen Recht, 2014 PDF
Anna Pikulska-Radomska 321-360
Igor Andrejewicz Isajev, Tienievaja strona zakona. Irracionalnoje v pravie, 2012 PDF
Mikołaj Tarkowski 321-360
Krzysztof Ożóg, Krzysztof Fokt, Maciej Mikuła, Maciej Zdanek, Dagmara Wójcik-Zega, Katarzyna Kuraś, Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tom I: 1364-1780, pod red. Wacława Uruszczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss. 450; Przemysław M. Żukowski, Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tom II: 1780-2012, pod red. Doroty Malec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 681. PDF
Henryk Olszewski 321-360
Maciej Mikuła, Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386-1572), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 382. PDF
Przemysław Krzywoszyński 334-337
Andrzej Maksymilian Fredro, Scriptorum Seu Togae et Belli Notationum Fragmenta. Accesserunt Peristromata Regum Symbolis expressa. Fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju. Zawierają dodatkowo królewskie kobierce symbolicznie odtworzone. W tłumaczeniu Jagody Chmielewskiej, Bartłomieja Bednarka, Wstępem i przypisami opatrzył Marek Tracz-Tryniecki, wyd. Narodowe Centrum Kultury, Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a, Warszawa 2014, ss. 845. PDF
Przemysław Krzywoszyński 338-341
Bartłomiej Garczyk, Wielonarodowy Petersburg. Nierosyjska historia miasta 1703-1917, Poznań 2015, ss. 204 PDF
Małgorzata Materniak Pawłowska 341-343
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Eduardas Brusokas, Liudas Glemža, Robertas Jurgaitis, Valdas Rakutis, Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybės institucijų raida 1764-1794 metais. Kolektyvinė monografi ja, Vilnius 2014, ss. 692. PDF
Piotr Pilarczyk 343-345
Wawrzyniec Surowiecki, O upadku przemysłu i miast w Polsce. Wybór pism, wyboru dokonał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Piotr Szymaniec, Ośrodek Myśli Politycznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. LXXVI + 410. PDF
Maria Zmierczak 345-347
Mirosław Szumiło, Roman Zambrowski 1909-1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, wyd. IPN, Warszawa 2014, ss. 527 + ilustracje.
Adam Lityński 348-354
Piotr Szopa, „W imieniu Rzeczypospolitej…”. Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Podokręgu AK Rzeszów, wyd. IPN O/Rzeszów, Rzeszów 2014, ss. 616. PDF
Adam Lityński 354-359
Robert Jastrzębski, Trybunał Kompetencyjny. Kolegium Kompetencyjne. Geneza – działalność – współczesność, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, ss. 286 PDF
Marek Krzymkowski 359-360

In Memoriam

PROFESOR ANDRZEJ AJNENKIEL (1931-2015) PDF
Henryk Olszewski 361-364

Kronika

Kronika PDF
Jarosław Kuisz, Tomasz Kowalczyk, Paweł Fiktus, Jan Halberda, Oskar Kanecki, Michał Urbańczyk, Jacek Przygodzki, Marek Krzymkowski 365-380


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo