About Journal

 • Annales Missiologici Posnanienses

  Rocznik „Annales Missiologici Posnanienses” swą genezą sięga lat 20-tych ubiegłego wieku, kiedy to w poznańskim środowisku akademickim postanowiono w sposób bardziej systematyczny i pogłębiony przybliżyć czytelnikom tematykę misjologiczną. Czasopismo stanowi dziś przestrzeń dla refleksji...
 • Artium Quaestiones

  „Artium Quaestiones” jest jednym z najważniejszych w Polsce recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny historii sztuki, rocznikiem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1979 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM i od początku koncentrowało...
 • Badania Fizjograficzne Seria A - Geografia Fizyczna

  Czasopismo to jest szeroko rozpowszechniane w kraju. Wśród prac zamieszczanych w rekomendowanym periodyku znajdują się nie tylko uznane osobistości świata nauki, a także, co zasługuje na szczególne podkreślenie, młodzi adepci nauki polskiej. Czasopismo wyróżnia się ponadregionalnym zasięgiem i...
 • Badania Fizjograficzne Seria B - Botanika

  Czasopismo recenzowane Badania Fizjograficzne Seria B - Botanika jest rocznikiem. Publikuje w języku polskim lub angielskim artykuły i notatki naukowe z dziedzin: geobotanika (fitosocjologia, florystyka, geografia roślin), hydrobiologia, ekologia roślin, mykologia, lichenologia i ochrona...
 • Balcanica Posnaniensia Acta et studia

  Czasopismo naukowe, którego właścicielem jest Wydział Historii UAM. Poświęcone jest wszelkim sprawom dotyczącym regionu Europy Południowo-Wschodniej i ma charakter interdyscyplinarny. Na jego łamach ukazują się artykuły z zakresu historii, etnologii, historii sztuki, archeologii, socjologii,...
 • Baltic-Pontic-Studies

  Baltic-Pontic Studies (BPS)  is a yearbook published since 1993 together by two institutes of the Adam Mickiewicz University (UAM) in Poznań, Poland: the Institute of Archaeology (until 2017: Institute of Prehistory) and the Institute of Eastern Studies. The idea of a journal that would present...
 • Biblioteka

  Profil czasopisma obejmuje zagadnienia dotyczące historii książki, dziejów bibliotek i ich zbiorów, współczesnego bibliotekarstwa, bibliologii, informacji naukowej i dokumentacji oraz prasoznawstwa. Periodyk zawiera stałe działy: Artykuły, Miscellanea, Recenzje. Artykuły i Miscellanea są...
 • Biodiversity Research and Conservation

  An international quarterly, the Biodiversity: Research and Conservation (Biodiv. Res. Conserv.) publishes original papers, short notes and reviews in fields of plant, fungi and lichens taxonomy, chorology, ecology and nature conservation. Preferences are given to works...
 • Biuletyn Historii Wychowania

  Czasopismo jest na rynku wydawniczym od 1995, jest organem Zarządu Głównego Towarzystwa Historii Edukacji a jednocześnie jest wydawane przez renomowane Wydawnictwo PTPN we współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnym UAM. Zdaniem redakcji wydawnictwa spełnia obowiązujące standardy – międzynarodowy...
 • Biuletyn Socjoterapeutyczny

  "Biuletyn Socjoterapeutyczny" jest czasopismem naukowym wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Socjoterapeutów oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Głównymi celami działalności czasopisma są: rozwój teorii i badań w obszarze socjoterapii, wspieranie profesjonalizacji praktyki...
 • Bohemistyka

  Podobnie jak redaktorzy "Poradnika", tak i polscy bohemiści są dziś przekonani, że w Polsce brakuje pisma, które stawiałoby sobie za cel dyskusję nad problemami bohemistycznymi, nad którymi pracuje się nie tylko w Czechach, ale także poza granicami tego państwa. Przystępując jednak, pomimo tak...
 • Comparative Legilinguistics

  Comparative Legilinguistics (International Journal for Legal Communication) is published four times a year by the Faculty of Modern Languages and Literatures, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. We are pathfinders in mapping the contours of legal linguistics and legal translation...
 • Czasopismo Prawno-Historyczne

  Czasopismo Prawno-Historyczne (CPH) to czołowy polski recenzowany periodyk naukowy poświęcony historii prawa, w szczególności badaniom nad historią ustroju i prawa oraz historią doktryn politycznych i prawnych, dziejami prawa rzymskiego i kanonicznego, prawem wyznaniowym i historią prawa jako...
 • Człowiek i Społeczeństwo

  "Człowiek i Społeczeństwo" to półrocznik naukowy Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydziału Filozoficznego, Wydziału Psychologii i Kognitywistyki oraz Wydziału Socjologii (dawny Wydział Nauk Społecznych) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu koncentrujący się na problemach...
 • Ethics in Progress

  INTRODUCTION: The scope: Ethics in Progress provides a crossdisciplinary & crosscultural global forum for the examination and discussion of innovative research in ethics across disciplines. EiP especially encourages submissions that use a range of empirical and experimental research...
 • Filozofia Chrześcijańska

  "Filozofia Chrześcijańska" prezentuje badania z obszaru filozofii. Spektrum konotacji może jednak sięgać do innych nauk humanistycznych, w tym teologii. Do tej pory czasopismo miało zasięg krajowy. Celem rocznika jest badanie problemów obecnych we współczesnej kulturze z perspektywy...
 • Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

  "Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” to ukazujące się jako półrocznik recenzowane czasopismo naukowe, stanowiące transdyscyplinarną platformę z jednej strony dla naukowej refleksji i analizy zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych, rozważanych z perspektywy filozofii...
 • Folia Praehistorica Posnaniensia

  OPIS CZASOPISMA Folia Praehistorica Posnaniensia jest sztandarowym czasopismem Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (po przekształceniu Instytutu Prahistorii 1. X. 2019 roku). Ukazuje się od 1985 roku (tom I- za 1984 rok), w cyklu rocznym i jest recenzowana, zarówno przez...
 • Folia Scandinavica Posnaniensia

  INTRODUCTION : Folia Scandinavica Posnaniensia is an international, peer-reviewed journal of Scandinavian studies, established and edited by the Department of Scandinavian Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland). The journal carries scholarly articles on Scandinavian...
 • Forum Poetyki

  „Forum” stanowi miejsce publicznych wystąpień, czas by i w tej przestrzeni pojawiło się więcej wypowiedzi na temat poetyki. „Forum Poetyki” to dwujęzyczny (polsko- i anglojęzyczny) kwartalnik filologiczny publikowany internetowo i omawiający współczesne problemy poetyki. Zadaniem pisma jest...
 • Geologos

  INTRODUCTION: Geologos is an international, peer-reviewed journal publishing research results and review articles covering all earth-science disciplines, with a focus on the geology of central and eastern Europe. Manuscripts dealing with the geology of these areas will get priority....
 • Glottodidactica

  Glottodidactica jest międzynarodowym czasopismem z zakresu szeroko pojętej lingwistyki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem glottodydaktyki. Na jej łamach ukazują się teksty mogące mieć przełożenie na dydaktykę języków obcych i drugich z zakresu językoznawstwa ogólnego, metodologii badań,...
 • Gwary Dziś

  „Gwary Dziś” to czasopismo, którego początki sięgają roku 2001, kiedy to ukazał się pierwszy tom serii pod tym samym tytułem i pod redakcją J. Sierociuka. W roku 2015 seria została przekształcona w czasopismo on-line, stając się nieformalnym organem Komisji Dialektologicznej przy Międzynarodowym...
 • Historia@Teoria

  OPIS CZASOPISMA Już w XX wieku okazało się, że wszystko co ludzkie godne jest zainteresowań historyków. To, co ludzkie wyznacza nie tylko uniwersum historycznych stanów rzeczy, ale i znajduje się w polu dociekań nauk humanistycznych i społecznych. Historia skazana więc jest na dialog z innymi...
 • Homo Ludens

   „Homo Ludens”   (ISSN 2080-4555, DOI: 10.14746/HL )  to pierwszy ludologiczny periodyk naukowy zarejestrowany w Polsce w 2009 r. i zarazem oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Tytuł pisma nawiązuje do klasycznej już pozycji holenderskiego historyka i antropologa kultury...
 • Humaniora. Czasopismo Internetowe

  „Humaniora. Czasopismo Internetowe” ukazuje się od 2013 r. Jest kwartalnikiem, w którym publikowane są teksty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ma charakter interdyscyplinarny.     POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA AKTUALNY NUMER ARCHIWUM INDEKSOWANE W: ERIH...
 • Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication

  Czasopismo „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” ( DOI: 10.14746/i ; ISSN: 1731-450X; E-ISSN: 2720-040X) jest półrocznikiem o profilu naukowym, o międzynarodowym charakterze i zasięgu, indeksowanym w bazach takich jak SCOPUS ,...
 • Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki specjalnej, łączącej wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i medycznych. Jego zadaniem jest szeroko rozumiana wymiana myśli, poglądów dotyczących wykluczenia społecznego, marginalizacji, nierówności...
 • Interdisciplinary Studies in Musicology

  Od 1991 roku Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z inicjatywy ówczesnego Kierownika Katedry prof. dr hab. Jana Stęszewskiego i dra Macieja Jabłońskiego, organizowała spotkania muzykologów z całej Europy – międzynarodowe konferencje pod nazwą Interdisciplinary...
 • International Journal of Korean Humanities and Social Sciences

  INTRODUCTION: International Journal of  Korean Humanities and Social Sciences is published once a year by the Faculty of Modern Languages and Literatures, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland in co-edition with Inha University, Incheon, South Korea and Yonsei University, Seoul, South...
 • Investigationes Linguisticae

  Celem Investigationes Linguistica e jest upowszechnianie zarówno krajowych, jak i zagranicznych osiągnięć w dziedzinie lingwistyki, ze szczególnym naciskiem na: językoznawstwo ogólne, językoznawstwo porównawcze, językoznawstwo stosowane, językoznawstwo matematyczne, językoznawstwo korpusowe,...
 • Journal of Gender and Power

  Journal of Gender and Power is aimed at providing an international forum for discussing various issues and processes of gender construction. It is a scholarly, interdisciplinary journal, which features articles in all fields of gender studies, drawing on various paradigms and approaches. We...
 • Kultura-Społeczeństwo-Edukacja

  „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja” jest czasopismem naukowym wydawanym na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w formie półrocznika. Czasopismo istnieje od roku 2012. Artykuły w nim publikowane są w języku polskim oraz angielskim, jak również innych językach...
 • Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog

  OPIS CZASOPISMA „Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza i Dialog” to czasopismo naukowe działające przy Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest ono propozycją wydawniczą adresowaną do naukowców (również obcokrajowców), którzy...
 • Lingua Posnaniensis

  International journal published by the The Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences and the Institute of Linguistics, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland; Established in 1949; Focuses on general, comparative and historical linguistics; Publishes original...
 • Neofilolog

  Kwartalnik Neofilolog to recenzowane (double-blind) czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Neofilologiczne. Ukazuje się w wersji papierowej systematycznie od 1930 roku (z przerwą w latach 1940–1989), a od 2009 roku również w wersji elektronicznej. Jego głównym celem jest...
 • Pedagogika Społeczna Nova

  Misją czasopisma jest zwrócenie uwagi na środowiskowe konteksty procesów wychowawczych oraz koncentracja na analizie warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb rozwojowych jednostek i grup społecznych we wszystkich fazach wieku społecznego oraz różnorodnych sytuacjach życiowych i środowiskach...
 • Peitho. Examina Antiqua

  Peitho / Examina Antiqua is an international, peer-reviewed journal devoted to investigation of ancient Greek, Roman and Byzantine thought. The journal publishes original research articles, discussions and reviews in the fields of ancient philosophy, science, literature, history and language....
 • Polish Journal of Landscape Studies

  "Polish Journal of Landscape Studies" is an online journal published by the AMU Institute of European Culture in Gniezno, in collaboration with the Institute of Philosophy, University of Warsaw. The journal is an interdisciplinary publication which aims to expand and contribute to Polish studies...
 • Polonistyka. Innowacje

  Czasopismo ukazuje ścisły związek między praktyką nauczania a teorią dydaktyczną wyprowadzoną z namysłu nad istotą edukacji polonistycznej. Przybliża różnorodne konteksty (literaturoznawcze, językoznawcze, kulturoznawcze itp.), które warto uczynić punktami odniesienia w projektowaniu procesu...
 • Porównania

  Czasopismo "Porównania" ukazuje się od roku 2004 jako rocznik, a od roku 2011 jako półrocznik. Publikuje oryginalne prace oraz przekłady zawierające rezultaty badań porównawczych w zakresie literaturoznawstwa, teorii i historii kultury, teorii nauki, antropologii, badań nad sztuką, kinem,...
 • Poznańskie Spotkania Językoznawcze

  OPIS CZASOPISMA „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” to półrocznik, który jest ‒ zgodnie z tradycją zapoczątkowaną przez prof. Zdzisławę Krążyńską i prof. Zygmunta Zagórskiego, redaktorów pierwszego tomu (wówczas serii wydawniczej) z 1996 roku ‒ płaszczyzną wymiany polskiej i europejskiej...
 • Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza

  „Poznańskie Studia Polonistyczne” ukazują się od roku 1973, pierwotnie jako czasopismo wspólne dla problematyki literaturoznawczej i językoznawczej, w 1994 roku rozdzielone na dwie serie: Literacką i Językoznawczą. W Serii Językoznawczej publikowane są artykuły dotyczące zarówno współczesnej,...
 • Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka

  „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” to literaturoznawczy półrocznik. Każdy numer pisma ma charakter monograficzny – jego główna część poświęcona jest wybranemu przez redakcję problemowi. Niezależny tematycznie od części głównej jest dział interpretacji („Konfrontacje”), w którym...
 • Poznańskie Studia Slawistyczne

  „Poznańskie Studia Slawistyczne” są półrocznikiem współwydawanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czasopismo zostało powołane na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM przez Instytut Filologii Słowiańskiej, gdzie rozwijane są badania z obszaru Słowiańszczyzny...
 • Poznańskie Studia Teologiczne

  „Poznańskie Studia Teologiczne” są czasopismem wydawanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1972 roku (początkowo jako rocznik, a obecnie jako półrocznik) w formie drukowanej (wersja pierwotna) i elektronicznej. Jego podstawowym zadaniem jest...
 • Przegląd Krytyczny

  Przegląd Krytyczny (ISSN 2657-8964) jest czasopismem naukowym wydawanym na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy współpracy Komisji Socjologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W czasopiśmie publikujemy artykuły, wywiady, recenzje i polemiki z...
 • Przegląd Politologiczny

  Kwartalnik „Przegląd Politologiczny” (PP) ukazuje się systematycznie od 1996 roku. Obecnie wydawany jest przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. „Przegląd Politologiczny” stanowi forum prezentacji wyników badań,...
 • Przegląd Prawa Rolnego

  „Przegląd Prawa Rolnego” jest zarejestrowanym w 2007 r. czasopismem z zakresu szeroko rozumianego prawa rolnego. Obejmuje ono obok (tradycyjnie rozumianego) rolnictwa także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie) i obszarów wiejskich w wymiarze globalnym, regionalnym i...
 • Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

  Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewic za / Adam Mickiewicz University Law Review jest recenzowanym czasopismem naukowym dedykowanym teoretycznemu, interdyscyplinarnemu, komparatystycznemu oraz dogmatycznemu  podejściu do nauk prawnych. Profil czasopisma sięga po szeroko...
 • Przegląd Strategiczny

  Czasopismo „Przegląd Strategiczny” jest wydawane przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 2011 r. Ma zasięg międzynarodowy. Czasopismo zachęca do współpracy naukowców i praktyków zainteresowanych problematyką współczesnych...
 • Przestrzenie Teorii

  „Przestrzenie Teorii" – czasopismo teoretycznoliterackie powstałe w 2002 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu jest redagowane i rozwijane we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. "Przestrzenie Teorii" ukazywały się jako rocznik, a...
 • Quaestiones Geographicae

  „Quaestiones Geographicae” jest czasopismem, w którym artykuły są recenzowane i które ukazuje się w języku angielskim. Publikowane jest kwartalnie w wersji drukowanej przez Bogucki Wydawnictwo Naukowe oraz w wersji elektronicznej na platformie de Gruyter. Wydawcą jest Wydział Nauk Geograficznych...
 • Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM

  Czasopismo powstało w 2010 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako półrocznik, a obecnie wydawane jest jako rocznik. Naszym głównym celem jest stworzenie forum, w ramach którego studenci i studentki oraz doktorantki i doktoranci będą...
 • Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej

  „Res Facta Nova” to pismo naukowe poświęcone muzyce współczesnej. Od początku istnienia (od roku 1967), niezależnie od meandrów polskiej kultury i polityki kulturalnej, pismo stanowi istotny element pejzażu refleksji muzykologicznej, krytyczno-muzycznej i okołomuzycznej w Polsce. Do grona jego...
 • Rocznik Integracji Europejskiej

  Rocznik Integracji Europejskiej to czasopismo naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego pierwszy numer ukazał się w roku 2007. Głównym celem czasopisma jest stworzenie miejsca prezentacji stanu badań dotyczących procesu...
 • Rocznik Pedagogiczny

  Celem czasopisma jest integrowanie badań pedagogicznych w Polsce poprzez coroczne prezentowanie dorobku poszczególnych placówek badawczych, jak również publikowanie rozpraw o charakterze metodologicznym. Rocznik stara się być syntetycznym przeglądem informacyjnym i krytycznym, dotyczącym...
 • Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

  Czasopismo „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” jest jednym z najważniejszych polskich czasopism upowszechniających dorobek naukowy dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Wydawane jest co kwartał przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki...
 • Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich czasopism naukowych. RPEiS jest czasopismem recenzowanym, w którym publikuje się artykuły w języku polskim oraz w języku angielskim. Naszym podstawowym celem jest ułatwienie badaczom z...
 • Scripta Neophilologica Posnaniensia

  Czasopismo Scripta Neophilologica Posnaniensia jest czasopismem ogólnowydziałowym Wydziału Neofilologii UAM o charakterze rocznika, poświęconym zagadnieniom językoznawczym, literaturoznawczym i kulturoznawczym. Scripta Neophilologica Posnaniensia jest przede wszystkim forum publikacyjnym...
 • Silva Iaponicarum

  Silva Iaponicarum 日林 is a Japanese studies biannual devoted to the broadly comprehended field of Japanology in humanities and social studies. It was founded in 2004 at the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland, and has since been published as a joint venture of Polish centres of Japanese...
 • Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim

  OPIS CZASOPISMA Interdyscyplinarny rocznik o międzynarodowym zasięgu poświęcony szeroko pojętym dziejom Słowiańszczyzny. Ukazuje się od roku 1948, publikując prace naukowe z zakresu archeologii, historii, językoznawstwa i dyscyplin im pokrewnych. Czasopismo jest wydawane przez Wydział...
 • Slavia Occidentalis

  OPIS CZASOPISMA "Slavia Occidentalis. Linguistica" publikuje artykuły dotyczące zarówno problematyki zachodniosłowiańskiego językoznawstwa diachronicznego, jak i językoznawstwa synchronicznego. Dominuje jednak problematyka diachroniczna. Autorzy piszą najczęściej o polszczyźnie,...
 • Society Register

  SOCIETY REGISTER is an international peer reviewed journal that publishes in English empirical, conceptual, and theoretical articles that make substantial contributions to the field in all areas of social sciences including sociology, economics, political science, psychology, cultural studies,...
 • Studia Anglica Posnaniensia

  Studia Anglica Posnaniensia: An international Review of English Studies , was established in 1968 by the eminent Polish anglicist Jacek Fisiak and has been published continuously ever since by Adam Mickiewicz University Poznañ (Faculty of English). It is devoted to...
 • Studia Azjatystyczne

  OPIS CZASOPISMA Czasopismo zostało założone przez pracowników Katedry Studiów Azjatyckich UAM. Adresowane jest przede wszystkim do młodych badaczy. Ma służyć jako platforma wymiany myśli i prezentacji wyników bieżących badań. Zakres tematyczny pisma obejmuje szeroko pojętą problematykę...
 • Studia Celtica Posnaniensia

  Studia Celtica Posnaniensia is an international review of Celtic Studies appearing once a year in paper and electronic format and published by the Faculty of English, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. The journal publishes original articles on all aspects of the linguistics,...
 • Studia Edukacyjne

  Studia Edukacyjne   to interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone zagadnieniom edukacyjnym, indeksowane w European Reference Index for the Humanities (ERIH Plus). Stanowi ono płaszczyznę pozytywnej konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania i badania rzeczywistości społecznej;...
 • Studia Europaea Gnesnensia

  Studia Europaea Gnesnensia  to czasopismo o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Tematyka poruszana na jego łamach koncentruje się wokół szeroko rozumianej kultury europejskiej bez ograniczeń chronologicznych i problemowych.  Obszary badawcze poruszane w tekstach publikowanych w...
 • Studia Germanica Posnaniensia

  Czasopismo naukowe Studia Germanica Posnaniensia wydawane jest na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, istnieje od roku 1971. Publikowane są w nim artykuły naukowe z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, a także z kulturoznawstwa, translatoryki i...
 • Studia Historiae Oeconomicae

  SHO to rocznik skierowany do historyków, w tym szczególnie gospodarczych, ekonomistów, socjologów i przedstawicieli nauk społecznych, którzy zainteresowani są zagadnieniami z teorii i praktyki gospodarowania oraz badają je w kontekście uwarunkowań ekonomicznych, społecznych i kulturowych.  Język...
 • Studia Prawa Publicznego

  Studia Prawa Publicznego (SPP) to recenzowane prawnicze czasopismo naukowe ukazujące się regularnie od 2013 r. w cyklu kwartalnym, afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydawane przez Wydawnictwo Naukowe UAM. SPP jest czasopismem...
 • Studia Romanica Posnaniensia

  OPIS CZASOPISMA : „Studia Romanica Posnaniensia” to czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojmowanym badaniom nad językiem i literaturą. Wydawane jest od 1971 roku; obecnie ma formę kwartalnika. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje publikacje poświęcone językoznawstwu i historii języków...
 • Studia Rossica Posnaniensia

  Czasopismo "Studia Rossica Posnaniensia" wydawane jest przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukazuje się od 1970 roku, na przestrzeni lat publikowali w nim badacze zatrudnieni w renomowanych ośrodkach slawistycznych całego świata. Czasopismo jest „wizytówką"...
 • Studia Ukrainica Posnaniensia

  Studia Ukrainica Posnaniensia to recenzowane (double-blind) i punktowane czasopismo naukowe, w którym zamieszczane są artykuły z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa polsko-ukraińskiego. Począwszy od 2013 r., w czasopiśmie publikowane są artykuły badaczy z...
 • Studies in Second Language Learning and Teaching

  Studies in Second Language Learning and Teaching (ISSN 2083-5205) is a refereed journal published four times a year by the Department of English Studies, Faculty of Pedagogy and Fine Arts, Adam Mickiewicz University, Kalisz, Poland. The language of publication is English. The journal is devoted...
 • Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae

  „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” powołano do życia w roku 1973 w ówczesnej Katedrze Filologii Klasycznej UAM jako pismo periodyczne poznańskiego środowiska naukowego filologów klasycznych, otwarte również dla innych ośrodków filologicznych w Polsce oraz dla...
 • Środkowoeuropejskie Studia Polityczne

  Czasopismo naukowe „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” (kwartalnik) wydawane jest przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.Tematyka artykułów publikowanych w „Środkowoeuropejskich Studiach Politycznych” dotyczy szeroko rozumianej problematyki politologicznej, w...
 • Teologia i Moralność

  Czasopismo naukowe „Teologia i Moralność” ukazuje się jako półrocznik pod patronatem Stowarzyszenia Teologów Moralistów. Stanowi forum wymiany myśli polskich i zagranicznych badaczy reprezentujących dyscypliny: etnologia i antropologia kulturowa, filozofia, nauki teologiczne, nauki biblijne,...
 • Testy psychologiczne w praktyce i badaniach

  Czasopismo drukuje naukowe prace dotyczące testów psychologicznych i innych narzędzi badawczych. Poświęcone jest także badaniom procesu diagnozowania i jego kontekstu oraz analizom wyników stosowania psychologicznych narzędzi pomiarowych. Czasopismo łączy wiedzę z obszaru psychologii i...
 • Yearbook of the Poznań Linguistic Meeting

  Focus  and Scope The Yearbook of the Poznań Linguistic Meeting (YPLM) carries selected papers based on presentations at the Poznań Linguistic Meeting , a leading European linguistics conference. ABOUT THE JOURNAL CURRENT ISSUE ARCHIVES Indexed in:...
 • Zeszyt Prawniczy UAM

  Zeszyt Prawniczy UAM to czasopismo publikowane od 2011 roku jako rocznik, którego celem jest przedstawienie poglądów naukowców z Polski i zagranicy dotyczących bieżących problemów prawnych, w szczególności dotyczących prawa nowych technologii, prawa sztucznej inteligencji oraz prawa ochrony...
 • Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski

  ARCHIWUM CZASOPISMA                                      „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” jest czasopismem wydawanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszy tom ukazał się w 2003 roku. Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom z zakresu...
 • Biological Letters

  The journal Biological Letters has a long tradition of publishing papers on all topics related to biology. The BL welcomes submission of original articles, review articles, short communications, and proceedings of international conferences.
 • Journal of Applied Cultural Studies

  INTRODUCTION: The Journal of Applied Cultural Studies is an international scientific journal directed at researchers representing all fields of the humanities and social sciences. The editorial board of the journal publishes original scientific articles, focused on the concept of culture. The...
 • Język. Komunikacja. Informacja

  ARCHIWUM CZASOPISMA                                      Czasopismo "Język. Komunikacja. Informacja" poświęcone jest szeroko rozumianemu językoznawstwu, naukom o komunikacji i informacji, a także związkom zachodzącym pomiędzy tymi dyscyplinami. W 2019 roku wraz z 14. tomem czasopismo...
 • Neodidagmata

  ARCHIWUM CZASOPISMA                                      Neodidagmata to czasopismo naukowe, poświęcone problemom teoretycznym, empirycznym i innowacyjnym współczesnej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dydaktyki, technologii kształcenia i pedagogiki medialnej....
 • Karaite Archives

  INTRODUCTION : Karaite Archives is a peer-reviewed print journal which will appear annually and which focuses on the literature, languages, history and culture of the Karaites in Eastern Europe. It is designed as a forum for Karaite scholars to promote research and exchange ideas. The journal...
 • Nauka i Szkolnictwo Wyższe

  ARCHIWUM CZASOPISMA                                          „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” to periodyk poświęcony społecznym, edukacyjnym, prawnym i ekonomicznym problemom nauki oraz szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Pismo łączy perspektywę naukową i praktyczną. Pierwszy numer...
 • Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu

  "Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu" są czasopismem internetowym poświęconym zagadnieniom umysłu, jego funkcji i biologicznych podstaw. Publikujemy artykuły pisane z perspektywy szeroko rozumianej kognitywistyki lub reprezentujące podejście właściwe filozofii, psychologii, logice lub...
 • Praktyka Teoretyczna

  Praktyka Teoretyczna to multidiscyplinarne czasopismo naukowe wydawane po polsku i angielsku, dostępne bez ograniczeń on-line. Pismo dostarcza platformy wymianie myśli i praktyce teoretycznej badaczy i badaczek z różnych dziedzin nauki, których łączy świadomość politycznego potencjału własnej...
 • Werkwinkel

  Werkwinkel is a peer-reviewed scientific journal which is published twice annually, either as standard or themed issues. Scientific articles in the broad fields of Dutch and South African Studies (culture, language and literature) are published in English,...
 • Teologia Praktyczna

  ARCHIWUM CZASOPISMA                                      Nawet bardzo pobieżny przegląd polskich czasopism teologicznych zajmujących się tematyką pastoralną pokazuje, że nie mamy w Polsce profesjonalnego periodyku poświęconego zagadnieniom teologii praktycznej, jak nazywa się często...
 • Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein

  ARCHIWUM CZASOPISMA                                      Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” to półrocznik naukowy łączący refleksję filozoficzną, religioznawczą i kulturoznawczą. Każdy z tematycznie ukierunkowanych numerów poświęcony jest namysłowi nad wybranym fenomenem życia...